ESQUERDA UNIDA REAFIRMA A SÚA POSTURA CON RESPECTO Á REDE DE CALOR

VE INACEPTABLE A ESTRATEXIA DO ALCALDE TENTANDO XUSTIFICAR A SÚA IRRESPONSABILIDADE E ERROS NESTE TEMA BOTÁNDOLLE A CULPA Á OPOSICIÓN

Os días sete e oito de novembro convocáronse senllos plenos municipais de urxencia onde se levaban como puntos a declaración de Ponteareas como zona de emerxencia civil a consecuencia dos incendios de outubro e a adxudicación do contrato de obra da rede de calor no concello de Ponteareas.

No pleno do día sete, Lino Costas como concelleiro de EU-son votou a favor da urxencia para poder tratar e aprobar o primeiro punto. Sen embargo, os asuntos non chegaron a tratarse ao ser necesaria a maioría absoluta para aprobar a urxencia do pleno. Dita maioría non se acadou ao faltar dúas concelleiras do BNG e á abstención de PP e máis ACiP. De todos os xeitos, a postura de ESQUERDA UNIDA con respecto á adxudicación do contrato da execución da rede de calor xa estaba tomada. A data límite para poder certificar dita obra, suxeita a unha subvención de un millón de euros do INEGA era o 20 de novembro, co que era xa imposible realizala a tempo.

Nese mesmo día convócase un novo pleno para o día seguinte e para volver a tratar os mesmos temas. A agrupación de EU considera isto un despropósito e unha falta de respecto ao Pleno, polo que esta organización, ao contrario que PP e ACiP que se ausentaron do mesmo, votou en contra da urxencia ao tempo que Lino Costas pediu que constara en acta a súa renuncia a cobrar a asignación que lle correspondía pola participación no mesmo. ESQUERDA UNIDA lembra que cada pleno, tendo en conta o número de concelleiros e concelleiras con dereito a asignación por asistencia cústalle ao Concello 1.575 €, polo que considera unha irresponsabilidade a ridícula recorrencia a plenos extraordinarios que se está a dar durante este mandato.

Ao contrario do manifestado pola Xunta de Goberno, a responsabilidade de chegar a este punto, no que é imposible realizar a obra, non lle corresponde en ningún caso aos grupos da oposición, xa que nos plenos anteriores nos que se tratou o asunto da rede de calor, estes grupos mediante voto afirmativo ou abstención permitiron que os trámites levados a cabo pola Xunta de Goberno saíran adiante. ESQUERDA UNIDA lembra que a subvención foi concedida ao Concello xa en decembro de 2016, pero en maio de 2017 o alcalde enviou unha modificación do proxecto ao INEGA, modificación que foi aceptada por este organismo en xuño deste ano.

É a partires de aquí cando se comeza a tratar o asunto no pleno, non sendo paralizado o proxecto en ningún momento por este. Polo tanto, queda claro que quen ten a total responsabilidade de non rematar os trámites a tempo para facer a obra é a Xunta de Goberno.

ESQUERDA UNIDA considera inexplicable que a falta de 11 días para o remate establecido para a certificación da obra, a Xunta de Goberno pretendera seguir adiante coa mesma. Isto sobre todo cando tiñan á súa disposición un informe técnico do propio concello onde se indicaba que tendo en conta que para a execución da obra contemplábase inicialmente un período de nove meses, era imposible facela aínda que comezara a facerse o 20 de outubro.

Por estes motivos, EU considerou que non debía facerse a obra neste momento xa que, de facela en nove días, non había garantías de que fora realizada en perfectas condicións, por non falar das condicións extremas nas que traballaría o persoal da empresa adxudicataria que sen dúbida sería presionado para acabar a tempo a obra, feito que ademais de comprometer a calidade do executado tamén implicaría un gran incremento dos riscos laborais. Algo que parece non importarlle á Xunta de Goberno. Ao noso entender, as declaracións do alcalde no pleno a este respecto dicindo que en todo caso se a obra se facía ou non era responsabilidade da empresa, son unha mostra de total irresponsabilidade tanto coa veciñanza de Ponteareas coma cos traballadores e traballadoras.

ESQUERDA UNIDA considera que esta obra, de terse tramitado a tempo, sería moi positiva para o noso concello ao supoñer un aforro en combustible, unha redución das emisións de gases e un progreso na soberanía enerxética do concello. Unha obra destas características debe ser ben feita, pero á Xunta de Goberno demostra unha vez máis que o único que lle importa son os titulares e non as formas correctas de levar a cabo un proxecto coma este.

ESQUERDA UNIDA ADVIRTE QUE O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ESTÁ A REALIZARSE SEN CONTRATO

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas advirte que o contrato de xestión do Servizo de Axuda no Fogar para a Atención á Dependencia, formalizado en setembro de 2013 polo Concello de Ponteareas coa empresa CLECE, atópase actualmente rematado. Tal e como establecían os pregos do contrato, a duración máxima do mesmo era de catro anos, prórrogas incluídas, polo que en setembro deste ano rematou definitivamente o mesmo.

Polo tanto, na actualidade a empresa presta este servizo sen relación contractual con concello, polo que pode deixar de facelo no momento que lle pareza conveniente.

O Servizo de Axuda no Fogar para a Atención á Dependencia, ten por obxecto prestar apoio a aquelas persoas que non poden valerse por si mesmas, favorecer a súa autonomía e axudar á súa integración no entorno da convivencia.

ESQUERDA UNIDA considera de máxima gravidade o feito de que actualmente o servizo se preste sen ningún tipo de relación contractual entre a empresa xestora e o Concello, xa que deste xeito, o Concello carece de autoridade para fiscalizar o traballo da contratista e formular correccións, xa que a empresa ten absoluta liberdade de prestar ou non o servizo. Ademais as persoas usuarias do servizo, sobre todo as máis vulnerables atópanse actualmente sen ningún tipo de amparo por parte do concello ante posibles malas prácticas da empresa.

EU considera unha deixación de funcións por parte do concelleiro de Servizos Sociais, Manuel Troncoso e da Xunta de Goberno, máxima responsable desta situación. De feito, a día de hoxe a ESQUERDA UNIDA non lle consta que fora iniciado o procedemento para establecer un novo contrato, algo que xa tería que ser iniciado tempo antes do remate do contrato actual para non chegar en ningún caso a esta situación.

EU considera que o Concello debe actuar con urxencia sacando de inmediato a licitación deste servizo por unha duración non maior a un ano e ao mesmo tempo comezar a estudar a forma de remunicipalizar este servizo, de xeito que se garanta un servizo de calidade para as persoas usuarias e unhas condicións dignas para as traballadoras do mesmo.

ESQUERDA UNIDA MANTIVO UNHA XUNTANZA COA CONCELLEIRA DE IGUALDADE PARA FACERLLE CHEGAR AS SÚAS PROPOSTAS NESTE EIDO

428992_362403813780904_1291319334_nENTRE OUTRAS COUSAS FALOUSE DO PLAN DE IGUALDADE E DO ORZAMENTO CO QUE SE CONTA ATA FINAL DE ANO – – –

O pasado martes, EU de Ponteareas reuniuse coa concelleira de Igualdade coa finalidade de achegar e debater propostas sobre proxectos, campañas, formación, etc., que poderíanse incluír no Plan de Igualdade ou levar a cabo xa este ano co orzamento disposto para este fin.

Xa en febreiro de 2016, aprobouse no Pleno Municipal, unha moción de ESQUERDA UNIDA solicitando un reforzo desta concellería e o orzamento necesario para levar a cabo as políticas de igualdade que tanto precisa a vila de Ponteareas.

Deste xeito, EU achegou nesta xuntanza un documento con propostas xenéricas pero tamén outras moi concretas que abranguen todo tipo de ámbitos, como ensino, asociacionismo, emprego, deportes ou os propios departamentos municipais.

ESQUERDA UNIDA considera que aínda que o progreso neste eido existe, o traballo debe ser continuo para que o noso municipio sexa un espazo exento de discriminación e desigualdades. De todos os xeitos, EU celebra que a Concelleira de Igualdade aposte pola pluralidade nestas cuestións e agarda que esta xuntanza sexa a primeira de moitas e que isto se traduza en avances reais.

EU-SON CONDICIONA O VOTO PARA A APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS DE 2017

O pasado martes 3 de outubro o concelleiro de EU-son, Lino Costas, mantivo unha xuntanza co rexedor do Concello de Ponteareas para tratar o tema dos orzamentos deste ano. O representante de ESQUERDA UNIDA manifestou a decisión desta organización de condicionar o seu voto favorable á proposta de orzamentos para o ano 2017, ao mantemento no Cadro de Persoal do posto de auxiliar de mecánica e ao acordo con respecto ao cambio de categoría das traballadoras da Gardería Municipal.

O Cadro de Persoal -documento onde se establecen os postos de traballo do Concello- é un documento que se aproba conxuntamente cos orzamentos. Deste xeito, EU manifesta que, para comezar calquera tipo de negociación relativa aos orzamentos, a Xunta de Goberno debe comprometerse a manter o posto de auxiliar de mecánico e consecuentemente reabrir o taller mecánico municipal. Dende ESQUERDA UNIDA lembran que a decisión do peche do taller mecánico e o traslado do traballador do mesmo, foi tomada pola Xunta de Goberno de forma irregular, xa que a competencia para tomar estas decisións non lle corresponde á Xunta de Goberno, se non ao Pleno.

Por outra banda, a outra condición que puxo EU para negociar os orzamentos foi a de dar solución ao conflito coas traballadoras da Gardería Infantil, que agora mesmo teñen unha categoría no Cadro de Persoal, inferior ás tarefas que realizan. A categoría que consta é a de “auxiliar de puericultura”, cando o certo é que no ano 1996 deuse un prazo de cinco anos aos traballadores e traballadoras dos centros de atención á infancia para adecuarse á titulación de “técnico especialista en xardín de infancia”, titulación que acadou todo o persoal da gardería e que a día de hoxe se esixe ás novas incorporacións. Estas traballadoras levan anos reclamando este cambio de categoría fronte a indiferenza dos gobernos actual e anterior.

ESQUERDA UNIDA ESIXE A REVOGACIÓN DO PECHE DO TALLER MECÁNICO MUNICIPAL

SAM_4735_2

O PROCESO LEVADO A CABO POLA XUNTA DE GOBERNO FOI TOTALMENTE IRREGULAR – – –

O concelleiro de EU-son en Ponteareas, Lino Costas, rexistrou hoxe unha moción destinada ao Pleno Municipal para esixir á Xunta de Goberno a revogación da decisión do peche do taller mecánico e traslado do funcionario adscrito ao mesmo tomada na sesión do 27 de xullo de 2017.

Dito peche fíxose efectivo o día 11 de setembro do mesmo ano, día no que o traballador foi destinado a un novo posto. Todo o proceso de peche do taller e de cambio de destino do funcionario adscrito ao mesmo foi totalmente irregular.

Esta decisión supón o peche dun servizo municipal e a privatización do mesmo, cuestión ésta que non é competencia da Xunta de Goberno, se non do Pleno, tal e como queda exposto no Artigo 22.f da Lei de Bases de Réxime Local, que establece que corresponde ao Pleno “a aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización”.

Por outra banda, o cambio de destino do funcionario auxiliar de mecánico adscrito ao parque móbil supón unha modificación do Cadro de Persoal aprobado xunto co Orzamento de 2016, o que requiriría dos mesmos trámites que para a modificación do mesmo. Así mesmo, a Lei de Bases de Réxime Local establece que corresponde ao Pleno a aprobación e modificación dos orzamentos. Na mesma lei exponse que corresponde ao Pleno a aprobación do Cadro de Persoal. Polo tanto, queda bastante claro que a decisión de traslado dun funcionario fora do departamento ao que está adscrito non é unha competencia da Xunta de Goberno Local, se non do Pleno, polo que a decisión tomada de trasladar ao funcionario adscrito ao taller municipal é totalmente irregular.

Ademais o peche do taller fíxose efectivo o 11 de setembro antes do acordo definitivo para facelo. Así, esta decisión tomouse pola Xunta de Goberno o 27 de xullo, dando un prazo de dez días ao funcionario para presentar alegacións, cousa que fixo. Unha vez pasado este prazo, a Xunta de Goberno tería un mes para contestar á alegación presentada e para proceder ao acordo definitivo do peche. Acordo que a día de hoxe non se produciu o que ven a aumentar as irregularidades desta decisión.

Polo demais, e dado que o acordo do 27 de xullo con respecto ao taller mecánico afecta a un servizo municipal e a un traballador, necesitaría -antes de ser tomado- dun informe de intervención e de outro de persoal, informes que non constan no expediente.

ESQUERDA UNIDA TRASLADA AO CONCELLO AS RECLAMACIÓNS DA VECIÑANZA

IMG-20170729-WA0001Lino Costas, concelleiro de EU-son na vila de Ponteareas, ven de trasladar á Concellería de Urbanismo diferentes reclamacións e solicitudes veciñais.

Entre estas reclamacións atópanse as de zonas en mal estado, arranxos de iluminación, poda de árbores e vexetación ou melloras en zonas deportivas.

Así, no centro urbano, os lugares máis nomeados -segundo estas solicitudes- son a Praza Maior, Praza da Anduriña, Feira Vella, Fonte da Fama, Rúa Vidales Tomé e Complexo Álvaro Pino.

Tamén constan zonas de Cristiñade e Bugarín.

ESQUERDA UNIDA agarda que a Concellería de Urbanismo poña mans á obra -e nunca mellor dito- coa maior brevidade posible, para dar resposta ás veciñas e veciños dos diferentes barrios e zonas.

%d bloggers like this: