ESQUERDA UNIDA REXEITA O PECHE DO TALLER MECÁNICO MUNICIPAL

CONSIDERA QUE ESTA MEDIDA CONTRIBÚE AO DESMANTELAMENTO E PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS

SAM_4735_2

A Xunta de Goberno Local de Ponteareas, formada por BNG, PSOE e ARDT, aprobou por unanimidade o pasado 24 de xullo o peche do taller mecánico municipal do parque móbil do concello. ESQUERDA UNIDA considera que esta medida é impropia dun goberno que se di de esquerdas e ademais está en concordancia coas políticas privatizadoras do PP que o propio tripartito di rexeitar.

Con esta decisión tomada unilateralmente, a Xunta de Goberno mostra a súa verdadeira liña política con respecto aos servizos municipais. En máis dunha ocasión o goberno municipal escudouse nas medidas de privatización do goberno central do PP -como son as limitacións á contratación- para recorrer á externalización de servizos. Máis agora, cando acordan pechar un servizo municipal, deixan claro que na realidade concordan coa política privatizadora do PP.

Para tomar esta decisión, dende a Xunta de Goberno aluden ás condicións precarias do taller e á falta de cualificación da persoa encargada do mesmo. ESQUERDA UNIDA opina que dicir que isto está xustificado polas condicións precarias do taller, cando precisamente é o goberno o que debería velar para que as instalacións municipais estiveran en perfecto estado de utilización e dotadas do equipamento necesario, é un total despropósito. Ademais, EU considera ruín descargar a responsabilidade do peche do taller mecánico nun traballador municipal aludindo á súa falta de cualificación. Máis aínda cando no pasado pleno municipal do mes de xullo, o equipo de goberno comprometeuse, a proposta de EU-son, a elaborar un plan de formación e promoción do persoal municipal.

Por outra banda, ESQUERDA UNIDA ve totalmente antidemocrático que a Xunta de Goberno tome a decisión do peche dun servizo municipal cando esta debería ser do pleno e estudará a legalidade da mesma. En todo caso, EU considera que a actual Xunta de Goberno, conformada polos partidos BNG, PSOE e ARDT, non poden decidir unilateralmente como se o concello fora da súa propiedade, actitude esta que lembra a gobernos do pasado.

SOBRE A POLÉMICA DA “PRODUTIVIDADE”.

LINO

Estes días está a xerar polémica na opinión pública o feito de que o Pleno de Ponteareas aprobara un regulamento para o pago da produtividade entre o persoal municipal. A cuestión foi presentada en diversos medios de comunicación, incluíndo cadeas de televisión de ámbito estatal, coma un “premio” por ir ao traballo. O primeiro en facer esta valoración ruín do mencionado regulamento, foi precisamente o PP de Ponteareas, partido que estando no goberno non tivo ningún problema en manter no cadro de persoal a figura do pago de “produtividade” para certos funcionarios como retribución mensual, feito que incumpre a normativa, pois as únicas retribucións fixas que poden constar son as de salario base, complemento de destino e complemento específico, este último non obrigatorio. No Concello de Ponteareas, ao contrario da maior parte dos demais concellos, é moi pouco o persoal funcionario que percibe retribucións en concepto de complemento específico, de xeito que as retribucións do funcionariado deste concello están bastante por debaixo dos demais concellos do estado de similar tamaño. Outro tanto sucede co persoal laboral. Sirva como exemplo o feito de que houbo que modificar as retribucións dalgúns postos para que estes salarios chegaran ao Salario Mínimo Interprofesional, que para o ano 2017 quedou establecido en 701,70 € mensuais.

Vaia por diante que eu, coma representante de EU-son no pleno, abstívenme no mesmo sobre esta cuestión non por considerala inadecuada, senón porque a forma de facelo foi bastante chapuceira, tema que abordarei despois.

En primeiro lugar hai que facer constar que este plus de produtividade aínda non ten partida orzamentaria, cuestión que haberá que aprobar con posterioridade pero que en todo caso non poderá ser moi alto dadas as limitacións que en canto a incremento da masa salarial establece o estado nas diferentes leis orzamentarias anuais, que para o ano 2017 está no 1%.

Certamente o establecido neste regulamento, sobre que terá dereito ao cobro do 70% deste plus quen realice coma mínimo o 90% da súa xornada, pode dar lugar a pensar que se “premia” polo simple feito de ir ao traballo e incluso podería dicirse que esta proposta da xunta de goberno de Ponteareas fai un fraco favor ao persoal municipal afondando na lenda negra de que os traballadores e traballadoras municipais nin sequera asisten ao traballo. O regulamento está exposto precisamente coma unha forma de reducir o absentismo laboral. Pero tamén é un feito que o que se establece neste regulamento é un dobre castigo por non cumprir coa xornada laboral xa que quen incorre neste feito non soamente perderá as retribucións que lles corresponda pola inasistencia, senón que perderá tamén o que lle puidera corresponder en concepto de produtividade. A isto habería que engadirlle, por suposto, as posibles sancións disciplinarias dependendo da gravidade do caso. Estamos falando entón dunha medida máis para combater o absentismo laboral. Chegados a este punto, tamén é obrigatorio indicar que, se ben pode darse o caso dalgúns traballadores ou traballadoras municipais que non sexan precisamente dilixentes na realización das súas tarefas, é certo que non é unha situación xeneralizada. O que é máis, eu persoalmente son testemuña de que algúns traballadores municipais prolongan a súa xornada máis alá do obrigatorio por pura responsabilidade co seu traballo e para que saian adiante as cousas nun concello coma este, que adoece dunha gran falta de organización. Cuestión esta última cuxa responsabilidade non pode atribuírse ao persoal municipal, senón aos responsables políticos.

Pero se hai unha cuestión que mostra á perfección o absurdo da polémica xerada arredor do plus de produtividade é o seguinte: se o que se aprobara no pleno fora unha suba salarial en xeral para todos os traballadores e traballadoras municipais e sen ningún tipo de condicionamento, poñamos do 1%, suba que repercutiría tanto nos que cumpren puntualmente coa súa xornada coma nos que non, esta polémica non existiría. Calquera entendería que é unha suba salarial lóxica, sobre todo tendo en conta os moi baixos salarios do persoal municipal do concello de Ponteareas.

En realidade, a causa desta polémica é ideolóxica. É ben sabido que hai unha campaña orquestrada dende os poderes económicos e obedientemente seguida polos medios de comunicación (por moito que algúns deles se mostren como “de esquerda”) e por partidos coma o PP ou coma o PSOE, claramente neoliberais, para atacar ao sector público no seu conxunto. E esta campaña ten por obxectivo, por suposto, meter as mans no que queda do sector público para sacar beneficio del.

Pero o máis triste deste tema non é o feito de que os poderes fácticos aproveiten calquera oportunidade para atacar ás traballadoras e traballadores públicos, despois de todo deles non se espera outra cousa. O triste é que atope tantos oídos atentos entre a clase traballadora. Que boa parte da clase traballadora estea disposta a prestar atención a estas manobras e indignarse polo que consideran privilexios de outros traballadores. Traballadores contra traballadores. E o capital rindo.

O que motivou a miña abstención na aprobación do regulamento de produtividade foron, coma dicía, a forma chapuceira de facelo. A intención manifesta do mesmo é a de normalizar unha situación irregular coma é a de contemplar no cadro de persoal o complemento de produtividade coma unha cantidade fixa e mensual. Así se entende cando na proposta levada ao pleno se di que: “… dende o ano 2010, no Concello de Ponteareas dáselle a este complemento, de natureza variable, un tratamento que en modo algún observa a normativa aplicable, de tal xeito que estase a asignar a cada posto de traballo, dentro da categoría de funcionarios, unha cantidade fixa en concepto de produtividade que se abona de forma fixa nas 12 mensualidades. Este criterio non respecta de ningún xeito o ordenamento xurídico vixente, polo que temos a necesidade de axustalo á normativa que o regula.”

Como non pode ser menos, eu estou de acordo co aquí exposto. O que si lles expuxen no seu momento, tendo en conta o reducido dos salarios do concello e que na súa proposta contémplase retribuír esta produtividade semestralmente, que era o que ía a suceder a partires de agora coa cantidade que están actualmente percibindo algúns funcionarios en concepto mensual de “produtividade”. Ademais, por outra parte, que de afectar este regulamento ao actual “complemento de produtividade”, isto podería dar lugar a reclamacións xudiciais por parte dos traballadores e traballadoras que moi posiblemente gañarían.

Ante esta cuestión, e despois de darlle varias voltas, tentaron solucionar iso co punto terceiro da proposta que di textualmente: “Este regulamento non afectará a retribución que en concepto de “produtividade ven percibindo o persoal do Concello ata a data de aprobación do presente regulamento, manténdose a percepción da mesma nas mesmas condicións, tal e como se recolle no orzamento do ano 2016, prorrogado para o presente ano 2017”.

Ou sexa, que ao final, a Xunta de Goberno trouxo ao pleno unha proposta para regularizar o complemento de produtividade, pero dicindo ao mesmo tempo que ese regulamento non afectará ao complemento de produtividade. Parece ser que este goberno é marxista, pero de Groucho Marx. Por certo, mirando a quen lle deron unha medalla de ouro este ano, tamén é castrista, pero de José Castro.

Realmente a intención desta proposta era outra aínda que non a manifestaban na mesma: a de retribuír cun complemento de produtividade a todo o persoal do concello segundo o regulamento proposto. Sobre esta cuestión podo estar de acordo, pero non sobre a suposta necesidade de facelo neste momento. Actualmente no concello estase ultimando a da Relación de Postos de Traballo. Unha RPT é basicamente un documento técnico onde se establecen as funcións de cada posto, os requisitos para ocupar os mesmos, a sua xerarquía e no que se determinan tamén, no caso do persoal funcionario, os complementos de destino e específico. Esta RPT, que se supón que será presentada en breve, podería utilizarse para que o que agora mesmo se está pagando irregularmente a algúns postos coma “produtividade”, fora absorbido polo concepto de “Complemento Específico”. Deste xeito non se entraría na contradición exposta anteriormente e a partires de aí xa se podería aplicar o regulamento con total normalidade. O que vai a suceder a partires de agora é que algúns traballadores e traballadoras percibirán por un lado un “complemento de produtividade” mensual que é irregular, por non dicir ilegal, e por outro o complemento de produtividade regulado. As presas e a improvisación é o que teñen.

Lino Costas, Concelleiro de EU-son en Ponteareas

URBANISMO ABSURDO NA VILA DE PONTEAREAS

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas rexistrou unha solicitude para solucionar a situación do paso de peóns da rúa Orotava, logo das denuncias da veciñanza da zona.

As queixas producíanse pola inutilidade deste paso de peóns, xa que foi o lugar escollido polo concello para colocar os catro diferentes colectores de lixo -vidro, papel, plástico e orgánico- ocupando todo o paso e impedindo a circulación dos peóns.

A solución era tan sinxela como mover os colectores a distancia mínima que permitira que o paso de peóns quedara libre para cumprir a súa función. Pero non, en un alarde de surrealismo urbanístico, o concello optou por mover o paso de peóns. Movelo ademais ao final da rúa, co que os vehículos terán que parar enriba antes de xirar no cruce, co que tamén perderá toda a súa funcionalidade.

OROTAVA

EU non da crédito á solución chapuceira tomada para non perder unha praza de aparcadoiro e que equivale a borrar un paso de peóns para pintalo de novo nun lugar totalmente inadecuado. Asemade, o efecto, tanto estético como práctico é do máis puro estilo Escher pola profusión de raias en todas direccións e a imposibilidade do seu uso.

Lembremos tamén que estas actuacións entran en contradicción direta co Estudo de Mobilidade aprobado no pasado pleno municipal enfocado a transformar a vila de Ponteareas nun lugar máis amable para as persoas. ESQUERDA UNIDA considera unha falta absoluta de coherencia cando se aproba unha cousa en teoría pero non se cumpre na práctica.

OROTAVA2

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS RENOVA A SÚA COORDINADORA LOCAL

IMG-20170715-WA0000_3

A Agrupación Local de EU Ponteareas renovou a súa Coordinadora tras a Asemblea Local celebrada o pasado sábado 15 de xullo. Esta asemblea foi aberta a toda a afiliación e simpatizantes.

Despois de debater e aprobar os documentos pertinentes: normas, político, organizativo, etc., presentouse unha candidatura de consenso, a cal foi aprobada por unanimidade da afiliación presente.

Esta nova Coordinadora amplía e renova á anterior ao pasar de cinco persoas a oito, cumpre coa paridade -catro mulleres e catro homes- e conta tamén con mocidade activa.

Seguidamente, a nova dirección reuniuse para elixir á persoa coordinadora. Volveuse a confiar en Lino Costas, que repite como Coordinador Local e é o actual concelleiro de EU-son no goberno de Ponteareas.

Na súa intervención, o coordinador destacou que a elección da nova Coordinadora será o revulsivo que reforzará a esta organización tanto no que respecta ao traballo institucional coma na rúa.

ESQUERDA UNIDA PROPORÁ UN PLAN DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN PARA PERSOAL MUNICIPAL

entrepreneur-593357_1280

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas defenderá no vindeiro pleno unha proposta para a elaboración e execución, no prazo máis breve posible, dun Plan de Formación e Promoción dos empregados e empregadas municipais negociado coa representación sindical dos mesmos.

Segundo o concelleiro de EU-son, Lino Costas, o Concello de Ponteareas ten serias dificultades de cara ao seu normal funcionamento debido á falta de persoal cualificado. Isto leva a que cuestións habituais, como as mesas de contratación, elaboración de pregos de condicións para os contratos, redacción de proxectos de obras ou outras obrigatorias coma é a elaboración dun inventario municipal, non se poidan levar adiante con normalidade. Esta realidade fai que en moitas ocasións téñase que recorrer a empresas externas para realizar tarefas que, de contar o Concello co persoal necesario, poderíanse resolver dun xeito máis áxil e sen o custe económico que implican as externalizacións.

Certo é que a lexislación estatal, como as Leis de Orzamentos do Estado, enfocada claramente a favorecer a privatización dos servizos públicos e dificultar a remunicipalización dos privatizados, limita a autonomía dos concellos á hora de contratar persoal ou mesmo de cubrir as prazas vacantes. Con todo, ESQUERDA UNIDA considera que isto non debe ser a escusa para que o Concello quede paralizado á hora de mellorar a administración municipal. Por unha banda, a agrupación de EU cre unha obriga do concello aproveitar as excepcionalidades contempladas tanto na vixente Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2016 coma na do 2017 á hora de facer novas contratacións, e por outra, levar a cabo un plan de formación e promoción do persoal municipal actual.

Así, o Estatuto Básico do Empregado Público establece coma un dereito, no seu artigo 14, os de progresión na súa carreira profesional, a promoción interna, a formación continua e a actualización permanente dos seus coñecementos e capacidades profesionais, preferentemente dentro da xornada laboral.

Actualmente o Concello de Ponteareas non conta con ningún plan de formación e promoción do persoal municipal, feito que é unha anomalía máis entre as que padece este concello, polo que se debería proceder á elaboración dunha planificación ao respecto.

Hai que ter en conta, que o Estatuto Básico do Empregado Público establece ademais, que este tipo de plans de formación e promoción, así coma os fondos adicados aos mesmos deben ser levados á negociación coa parte sindical.

ESQUERDA UNIDA SOLICITARÁ UNHA AUDITORÍA A CLECE

A AGRUPACIÓN DE PONTEAREAS CRE QUE A EMPRESA ADXUDICATARIA DE SERVIZO NO FOGAR INCUMPLE O CONVENIO COLECTIVO VIXENTE

O concelleiro de EU-son, Lino Costas, solicitará no vindeiro Pleno Municipal, que a Xunta de Goberno audite a xestión da empresa adxudicataria do Servizo de Axuda no Fogar para a atención da dependencia (CLECE), tanto no que respecta á prestación do servizo coma, en particular, no relativo ao cumprimento da normativa laboral.

ESQUERDA UNIDA considera que as obrigas da empresa co seu persoal, no relativo a diferentes artigos do Covenio Colectivo Vixente, poderían non estar a se respectar. Ante os indicios de que o contrato podería estarse executando fora do estrito cumprimento da normativa laboral e de seguridade e saúde no traballo, EU considera inescusable a obriga do concello de fiscalizar o servizo no que respecta ao cumprimento de dita normativa.

Neste senso, existe unha cláusula nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas que rexen o contrato entre a empresa adxudicataria e o Concello que contempla entre as potestades do Concello fiscalizar a xestión do contratista a cuxo efecto poderá inspeccionar o servizo e a documentación relacionada co mesmo e ditar as ordes para manter ou restablecer a debida prestación” e “interpoñer ao contratista as correccións pertinentes por razóns das infraccións que cometera de acordo co previsto no Prego e das disposicións xerais e regulamentarias que sexan de aplicación”.

Queda clara, polo tanto, a potestade e obriga do Concello de fiscalizar a xestión da empresa tamén no que respecta ás súas relacións co persoal da mesma.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A ACTITUDE DO CONCELLO CON RESPECTO AOS BOMBEIROS

ESQUERDA UNIDA considera lamentable que o Concello de Ponteareas se negue a pagar as horas extras realizadas polos bombeiros municipais. Esta organización coincide no manifestado por parte de CCOO no sentido de instar ao Concello a pagar na maior brevidade o importe das sentenzas e a que renuncie a calquera tipo de recurso con respecto ás mesmas. Ademais, dado o resultado favorable aos traballadores das sentenzas xa ditadas, o Concello debería proceder a pagar as horas extras do ano pasado e do actual, sen que para isto sexa necesario que os traballadores denuncien o incumprimento.

Por outra banda, EU manifesta que o dos bombeiros non é o único departamento onde as traballadoras e traballadores realizan horas extraordinarias que logo non poden ser compensadas con horas libres tal e coma está establecido no convenio e no acordo de funcionarios, coma por exemplo o de secretaría. En vista disto, ESQUERDA UNIDA considera que o deber do Concello é pagar as horas extras en tódolos departamentos onde isto suceda.

Estas situacións de falta de persoal en distintos departamentos, débense principalmente ás restricións legais do PP, limitando a taxa de reposición de prazas vacantes por xubilacións ao 50% e outras limitacións á contratación. Isto fai que a día de hoxe distintos departamentos do concello se atopen saturados de traballo e que sexa necesario un maior esforzo por parte dos traballadores e traballadoras para sacalo adiante. Polo tanto o mínimo que debería facer o Concello é compensar economicamente este esforzo sen que sexa necesario que o persoal do concello teña que ir ao xulgado para reivindicar os seus dereitos.

%d bloggers like this: