ESQUERDA UNIDA LAMENTA A ACTITUDE DO CONCELLO CON RESPECTO AOS BOMBEIROS

ESQUERDA UNIDA considera lamentable que o Concello de Ponteareas se negue a pagar as horas extras realizadas polos bombeiros municipais. Esta organización coincide no manifestado por parte de CCOO no sentido de instar ao Concello a pagar na maior brevidade o importe das sentenzas e a que renuncie a calquera tipo de recurso con respecto ás mesmas. Ademais, dado o resultado favorable aos traballadores das sentenzas xa ditadas, o Concello debería proceder a pagar as horas extras do ano pasado e do actual, sen que para isto sexa necesario que os traballadores denuncien o incumprimento.

Por outra banda, EU manifesta que o dos bombeiros non é o único departamento onde as traballadoras e traballadores realizan horas extraordinarias que logo non poden ser compensadas con horas libres tal e coma está establecido no convenio e no acordo de funcionarios, coma por exemplo o de secretaría. En vista disto, ESQUERDA UNIDA considera que o deber do Concello é pagar as horas extras en tódolos departamentos onde isto suceda.

Estas situacións de falta de persoal en distintos departamentos, débense principalmente ás restricións legais do PP, limitando a taxa de reposición de prazas vacantes por xubilacións ao 50% e outras limitacións á contratación. Isto fai que a día de hoxe distintos departamentos do concello se atopen saturados de traballo e que sexa necesario un maior esforzo por parte dos traballadores e traballadoras para sacalo adiante. Polo tanto o mínimo que debería facer o Concello é compensar economicamente este esforzo sen que sexa necesario que o persoal do concello teña que ir ao xulgado para reivindicar os seus dereitos.

ESQUERDA UNIDA OPONSE EN SOLITARIO Á CONCESIÓN DA MEDALLA DO CORPUS A JOSÉ CASTRO

O RESTO DAS AGRUPACIÓNS APROBARON Á PROPOSTA, QUE XURDIU DO ALCALDE DO BNG, XOSÉ REPRESAS

O concelleiro de EU-son, Lino Costas, foi o único que votou en contra da proposta da Xunta de Goberno de concederlle a medalla de ouro do Corpus ao ex-alcalde José Castro Álvarez.

Tanto a Concelleira de Cultura, Hortensia Bautista, como o propio alcalde defenderon esta proposta argumentando que teñen en conta o compromiso do ex-alcalde coa festa do Corpus e non a súa traxectoria política. Tamén deixaron toda a responsabilidade desta elección aos alfombristas, aínda que o curioso é que a proposta da concesión desta medalla xurde do actual alcalde, Xosé Represas, que a propuxo ao colectivo dos alfombristas ao parecer por algunhas peticións individuais que non constan en ningún sitio.

ESQUERDA UNIDA xa manifestou que entende que, aínda que é xusto que o concello colabore economicamente con esta festa de gran arraigo cultural no concello, considera tamén que o concello non debe inmiscirse oficialmente nas súas cuestións ao tratarse dun evento relixioso.

Por outra banda, quedou bastante claro a negativa da Xunta de Goberno a separar a institución municipal do estamento da igrexa cando rexeitaron en xuño do ano pasado a proposta de EU-son a favor da aconfesionalidade do Concello.

Pero a novidade ven coa concesión dunha medalla a José Castro Álvarez, e nada menos que unha medalla de ouro para distinguila das medallas outorgadas aos alfombristas. A xunta de goberno incluso tivo que facer unha consulta xurídica sobre a legalidade desta cuestión.

Estamos falando de concederlle unha medalla a José Castro Álvarez, cuxa traxectoria pública non é precisamente do máis recomendable polo seu currículo de despropósitos bastante avultado: alcalde co franquismo, un réxime ao que foi tan afecto que mesmo considerou adecuado poñer un busto xigante de Franco na Praza Maior no ano 1976, condenado en 1998 a tres anos de prisión por falsidade documental e tamén a un ano de inhabilitación por delito de impedimento do exercicio de dereitos cívicos -feitos estes que levaron á súa expulsión do Partido Popular- e finalmente condenado no ano 2001 a dez anos de inhabilitación -condena ratificada no 2004 polo Tribunal Supremo- por prevaricación a raíz de varios contratos irregulares.

Unha persoa pública que, cando vemos o desastroso urbanismo do noso concello, o desastre das contas públicas e da organización municipal en xeral, sabemos que é o seu principal responsable. Unha persoa pública que por suposto que se comprometeu co Corpus, despois de todo era quen manexaba os cartos do concello. Outra cousa é se facía isto dunha forma legal.

A figura pública de José Castro alcalde é indivisible, non se pode separar de José Castro prevaricador, José Castro falsificador, José Castro represor, José Castro promotor do Corpus.

ESQUERDA UNIDA considera que con esta proposta, a xunta de goberno está premiando a unha figura pública nefasta para Ponteareas, está renegando da propia traxectoria dos seus respectivos partidos, principalmente BNG e PSOE. Isto marca un antes e un despois. Un BNG e un PSOE anteriores ao recoñecemento a José Castro e un BNG e un PSOE posteriores a este recoñecemento.

ESQUERDA UNIDA SOLICITA A LIMPEZA E AMAÑO DA URBANIZACIÓN DE A FREIXA

A urbanización de A Freixa, na parroquia de Ribadetea, ten a clasificación de zona urbana tanto na ordenación vixente coma no PXOM aprobado de forma provisional e pendente de aprobación final. Isto supón na práctica, que a veciñanza da zona pague os impostos municipais coma o IBI ou a recollida de lixo ao mesmo prezo que os veciños e veciñas da vila.

A pesares disto, os servizos que reciben por parte do concello non se adecúan a esta situación. As súas rúas atópanse en estado de abandono por parte do Concello. Tanto as cunetas coma as beirarrúas carecen dun adecuado mantemento e limpeza, o que provoca un gran malestar entre a veciñanza residente na zona.

Ante a persistencia desta situación, ESQUERDA UNIDA rexistrou un rogo para ser debatido no vindeiro pleno, solicitando ao Concello que proceda á limpeza e amaño da zona, xa que considera que debe rematarse con este trato discriminatorio.

PONTEAREAS DEBERÁ APROBAR EN TRES MESES UN REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

A PROPOSTA DE ESQUERDA UNIDA FOI APROBADA POR UNANIMIDADE

ESQUERDA UNIDA levou ao pleno municipal do 18 de abril a proposta de iniciar a elaboración dun Regulamento Orgánico Municipal para Ponteareas. Estes regulamentos xa estaban contemplados no Regulamento de Organización e Funcionamento das entidades locais aprobado no ano 1986 e a día de hoxe practicamente todos os concellos dispoñen do seu propio. Por este motivo, EUnida considera que o feito de que en Ponteareas non se dispoña a dia de hoxe dun Regulamento Orgánico Municipal é unha anomalía máis deste Concello, coma o feito de que non se dispoña tampouco dun inventario municipal actualizado dende os anos 50 do pasado século.

Con esta proposta, trátase de establecer unha normativa para facer mais eficiente a institución e regular todo o relativo ao funcionamento político da mesma, de xeito que non se repitan continuamente os problemas actuais que fan que, por exemplo, en case ningún Pleno Municipal se cheguen a tratar todos os puntos da Orde do Día.

A proposta de ESQUERDA UNIDA foi acompañada dun borrador de Regulamento Orgánico que no prazo de tres meses deberá ser consensuado entre todos os grupos da Corporación. Neste borrador, contémplanse cuestións coma o Funcionamento do Pleno, o Tratamento e Sistema de Votación dos Asuntos, o Control do Goberno e os Dereitos eDeberes dos Concelleiros e Concelleiras.

Lino Costas, concelleiro de EU-son, considera que este documento debe chegar para quedarse e para funcionar e ser respectado. Por iso a proposta foi a de iniciar o proceso de elaboración entre todos os grupos da corporación municipal, de xeito que todos e cada un deles se comprometa co mesmo.

ESQUERDA UNIDA agarda asimesmo que se solucionen os problemas de pésimo comportamento derivados dos conflitos entre partidos.

O PLENO DE PONTEAREAS APROBA A PROPOSTA DE ESQUERDA UNIDA DE REFORMAR O IBI

SAM_3573_2

O Pleno de Ponteareas aprobou por unanimidade a proposta de ESQUERDA UNIDA de reformar a Ordenanza Reguladora do Imposto de Bens Inmobles.

A modificación desta ordenanza será a primeira que se faga no Concello de Ponteareas incluíndo o trámite de Consulta Pública Previa. Deste xeito, de maneira previa á modificación da ordenanza o Concello deberá consultar entre a veciñanza, a través da web do Concello, a opinión ao respecto da veciñanza de Ponteareas.

Lino Costas, concelleiro de EU-son considera que, se ben a Lei de Facendas Locais non permite aplicar este imposto en función da renda da persoa contribuínte, o que permitiría facelo máis xusto, a modificación proposta é necesaria para dotalo dunha maior racionalidade.

Así poderíase, por un lado, aplicar unha bonificación de ata o 90% da cota nos casos de que o suxeito pasivo sexa titular de familia numerosa (na ordenanza actual contémplase unha bonificación do 10% para familia numerosa e do 20% para a familia numerosa especial) ou unha bonificación de ata o 95% para os inmobles de especial interese ou utilidade municipal, coma poderían ser as casas culturais.

Por outra banda poderíase tamén aplicar un tipo diferenciado do 10% dos inmobles de máis valor e de cada tipo que haxa no concello, algo que serviría para mellorar a recadación municipal sen afectar á veciñanza con recursos medios ou baixos. Mesmo pódese aplicar un incremento na cota do 50% naqueles inmobles permanentemente desocupados en mans das inmobiliarias e bancos, cuestión esta que, aínda que está pendente de regulación no estado, xa está aprobada en numerosos concellos.

ESQUERDA UNIDA agarda que o trámite de consulta pública, que debe facerse de forma previa á modificación da ordenanza a través da web do Concello, conte coa suficiente publicidade por parte deste para que toda a veciñanza de Ponteareas teña coñecemento do mesmo. Non coma está a acontecer co proceso de elaboración do Regulamento de Participación Cidadá, proposto por esta organización, que a día de hoxe está agochado na web do Concello e dificilmente accesible para a veciñanza.

ESQUERDA UNIDA ESIXE O CUMPRIMENTO DO ACORDO SOBRE VIVENDAS DE EMERXENCIA

O TRIPARTITO ESCÚDASE NOS SEUS ERROS PARA DESPREOCUPARSE DOS SERVIZOS SOCIAIS

Lino Costas, concelleiro de EU-son, rexistrou no concello de Ponteareas unha solicitude de corrección de erros na Ordenanza de Vivendas de Emerxencia.

O feito é que a ordenanza publicada polo concello no Boletín Oficial da Provincia e na que se contempla un límite temporal de seis meses para a ocupación das vivendas de emerxencia, prorrogables outros seis meses, non se corresponde co aprobado no Pleno de xullo de 2016.

No citado pleno, EU-son presentou, entre outras, unha emenda á proposta de regulamento na liña do defendido pola maioría do Consello Sectorial Social. Esta emenda, que foi aprobada pola totalidade do Pleno Municipal, consistía precisamente na eliminación do tope de seis meses para a prórroga sempre e cando houbera un informe favorable dos servizos sociais. Deste xeito evitaríase que o dereito de ocupación dunha vivenda de emerxencia cesara ao transcorrer un ano cando as condicións que o motivaron se mantiveran.

Pola contra, a ordenanza publicada polo Concello no BOP non recolle o indicado nesta emenda que foi aprobada por unanimidade. ESQUERDA UNIDA entende que se poden cometer erros ao enviar a documentación, pero o que non é aceptable é que se persista neles e considera moi grave que a Xunta de Goberno se escude precisamente neses erros para rescindir o dereito de ocupación dunha vivenda de emerxencia como xa ocurríu recentemente.

EU manifesta a súa sorpresa polo descoñecemento por parte da Xunta de Goberno e, en concreto, por parte do concelleiro de Servizos Sociais, dun asunto que eles mesmos votaron a favor no Pleno de xullo de 2016. ESQUERDA UNIDA considera evidente que este descoñecemento é unha mostra máis da neglixencia e despreocupación por parte do concelleiro de Servizos Sociais con respecto a unha materia que é da súa competencia.

A XUNTA CONFIRMA AS RAZÓNS DA OPOSICIÓN DE ESQUERDA UNIDA AO PXOM

A DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO DA XUNTA OPONSE POLAS MESMAS RAZÓNS

O pasado venres, Lino Costas, concelleiro de EU, participou xunto con portavoces dos outros grupos municipais de Ponteareas nunha xuntanza coa directora xeral e varios membros da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

No transcurso da reunión, dende a dirección xeral de ordenación, manifestaron que a capacidade residencial contemplada no PXOM de Ponteareas excede ás necesidades de acordo coa evolución da poboación do Concello, xa que a poboación está estancada e non se prevén cambios ao respecto. Consideran, tal e coma advertía ESQUERDA UNIDA, que o incremento previsto de novas áreas urbanizables non está xustificada, polo que para a aprobación definitiva do PXOM, será necesario reducir dito incremento ao estritamente necesario. E isto tanto para o solo urbanizable coma para o núcleo rural.

Con respecto ao solo industrial da Lomba, dende a Dirección Xeral, coinciden tamén co exposto por EU no sentido de que non está xustificada a necesidade de incluír no plan unha superficie de máis de 600 mil metros cadrados, o que por outra banda, triplica o contemplado no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. ESQUERDA UNIDA sempre defendeu que, aínda estando de acordo na necesidade de regularizar as empresas que están actualmente instaladas fora do planeamento e da reserva de solo para novas empresas, a superficie contemplada no PXOM era excesiva e non xustificada nunha demanda de solo.

Dende a Dirección Xeral de Ordenación manifestaron que aínda que están dispostos a negociar e corrixir a súa postura no caso de existir algún erro no seu informe, non van a “regatear” o mesmo, polo que en xeral, as súas esixencias de redución de zonas urbanizables terán que terse en conta no PXOM para a súa aprobación definitiva.

Esta decisión terá tamén consecuencias no que respecta ás alegacións presentadas pola veciñanza ao PXOM. Deste xeito, moitas das alegacións que no seu momento foron aceptadas e integradas no documento que foi aprobado provisionalmente e enviado a Urbanismo, veranse de facto rexeitadas no documento do PXOM que se aprobe definitivamente.

Cuestión aparte, son as alegacións que aínda sendo aceptadas polo equipo redactor, non foron incluídas no documento e que agora o Concello pretendía incluír coma “corrección de erros”. Con respecto a estas últimas, dende a Xefatura xa indicaron que no que supoña un cambio na clasificación do solo, non serán aceptadas en ningún caso. Algunhas outras, coma a rexistrada por EU na que se solicitaba desbotar actuacións urbanizadoras (parque urbano) no entorno do río Tea, nin sequera foron contestadas.

Aínda así, dende a Xefatura insistiron en que non sería necesaria unha nova exposición pública, cuestión acollida con entusiasmo por case todos os representantes do concello presentes na reunión. Pola contra, e dadas as implicacións que as modificacións que se farán no documento do PXOM terán para a veciñanza, ESQUERDA UNIDA si que considera necesaria esta nova exposición.

EU considera que todas estas dificultades para que Ponteareas conte cun Plan Xeral de Ordenación Municipal, son a consecuencia de elaborar un plan cuxas directrices políticas foron as de incrementar a nova construción a toda costa e sen ter en conta as consecuencias ambientais e sociais das mesmas. Políticas estas, lembremos, compartidas por todos os grupos municipais que apoiaron a aprobación provisional do PXOM de Ponteareas.

%d bloggers like this: