ESQUERDA UNIDA E PODEMOS PRESENTARANSE XUNTOS NAS VINDEIRAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE PONTEAREAS

As formacións locais de Esquerda Unida e de Podemos en Ponteareas manifestaron a súa vontade de concorrer de forma conxunta ás vindeiras eleccións municipais de 2023. As dúas organizacións presentarán nos vindeiros comicios unha candidatura á esquerda dos actuais partidos gobernantes no Concello, na que integrarán tanto a persoas das dúas formacións coma outras que, sen estar adscritas a ningunha das dúas, comparten a súa liña política e obxectivos.

A falta de concretar a fórmula de presentación nas eleccións, algo que en parte dependerá dos acordos aos que cheguen Esquerda Unida e Podemos a nivel nacional, a intención das dúas organizacións locais é a de camiñar cara a unha confluencia que supere o puramente electoral e que sirva para chegar a puntos de acordo político e programático.

Para concretar esta liña de traballo as dúas formacións iniciarán no mes de decembro unha serie de reunións, abertas á mílitancia e simpatizantes, para acordar o programa electoral e nas que contarán con asesoramento técnico de distintas persoas segundo a temática a tratar. A idea e presentar nas vindeiras eleccións municipais tanto unha candidatura solvente coma un programa ambicioso pero realista, centrado no benestar da veciñanza e no coidado do entorno.

Advertisement

O GOBERNO DE PONTEAREAS, BNG MÁIS PSOE, RENUNCIAN TAMÉN A REMUNICIPALIZAR O SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS E LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA

O CONTRATO DE FCC CO CONCELLO DE PONTEAREAS REMATA EN DECEMBRO DE 2022, PRORROGABLE UNICAMENTE POR UN ANO MÁIS

Días atrás o Concello publicaba a través da prensa e da páxina web municipal que a mediación da alcaldía fora clave no desbloqueo da negociación do Convenio Colectivo do persoal de FCC no Concello de Ponteareas. Non soamente iso, se non que na publicación do Concello sinálase ao mesmo coma unha das partes asinantes do Convenio. Un auténtico despropósito en si mesmo, xa que entre o persoal de FCC e o Concello non existe “vínculo ningún de dependencia funcionarial nin laboral”. A situación sería distinta se o goberno de Ponteareas, BNG e PSOE, remunicipalizara o servizo tal e coma cabería agardar de calquera organización que se reivindique de esquerdas, algo que está claro que non está no seu horizonte. Nese caso non estaríamos ante este problema porque as condicións laborais dos traballadores e traballadoras do servizo serían negociadas directamente polo concello.

Para o Coordinador de EU en Ponteareas “É evidente que a este goberno municipal de PSOE e BNG non lle interesa o máis mínimo remunicipalizar o servizo e asumir eles directamente as negociacións das condicións laborais. De feito cando se trata de traballadores e traballadoras do propio Concello mostran unha absoluta falta de interese en mellorar as súas condicións laborais tal e como se leva visto dende que están no goberno. Sáelles máis a conta facer a farsa de que apoian aos traballadores e traballadoras cando en realidade non queren saber nada deles.”

Esquerda Unida considera que estamos ante un caso máis da renuncia do goberno municipal a realizar calquera tipo de política máis alá do que faría o propio PP. Nos case oito anos que levan no goberno de Ponteareas non reverteron nin unha soa das privatizacións do PP. Non soamente iso, se non que xustifican as privatizacións dicindo que a xestión privatizada é máis eficiente que a xestión directa. Exactamente o mesmo que di o PP e toda unha declaración de incompetencia. Deste xeito xustifican continuar poñendo os recursos municipais e polo tanto os cartos da veciñanza ao servizo do lucro das grandes multinacionais.

Esquerda Unida defende e sempre defenderá a xestión directa dos servizos públicos por estar demostrado que é a mellor opción para a veciñanza. Ao mesmo tempo, a organización é consciente de que reverter a externalización dos servizos coa actual lexislación é máis complexo que simplemente contratar a redacción de novas licitacións e mantelos privatizados. Pero Esquerda Unida entende tamén que para facer o fácil e non cambiar nada, tampouco facía falta que se presentaran ás eleccións.

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A DESIDIA DO CONCELLO DE PONTEAREAS EN MATERIA LABORAL

CASE QUE CATRO ANOS DESPOIS DA PUBLICACIÓN DO CONVENIO COLECTIVO AÍNDA NON APLICOU OS PLUSES CONTEMPLADOS

O nove de xaneiro de 2019 era publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra o novo Convenio Colectivo dos traballadores e traballadoras laborais do Concello de Ponteareas. Isto incluía unha serie de retribucións complementarias en función das diferentes características ou dificultade dos distintos postos de traballo, algunhas novas e outras xa contempladas no anterior Convenio.

O Convenio contemplaba tamén que a concreción de esas novas retribucións complementarias e a revisión das xa existentes anteriormente tiña que ser revisada na Comisión Paritaria. Comisión que ten entre as súas funcións a de facer seguimento do cumprimento do convenio e que está composta por representantes sindicais e do Concello. A pesares disto, máis de tres anos despois, o Concello nin levou á Comisión Paritaria ditas retribucións nin as aplicou aos traballadores e traballadoras que as veñen solicitando. Así, traballadoras e traballadores municipais coma os adscritos á unidade de bacheo ou as de Servizo de Axuda no Fogar, que xa durante a negociación do Convenio viñan reclamando esas retribucións, ven como a pesares das promesas, levan máis de tres anos ser ver mellorar a súa situación.

A maiores o Convenio rematou a súa vixencia xa en decembro de 2020 e dende o concello, a pesares das solicitudes dos sindicatos, néganse a avanzar na negociación dun novo convenio.

Todo isto da unha idea da falta de compromiso dos gobernantes do Concello de Ponteareas, BNG e PSOE cos dereitos laborais dos traballadores municipais.

Por todo iso, Esquerda Unida solicita ao Concello de Ponteareas que se sente a negociar dunha vez as melloras retributivas contempladas no Convenio Colectivo para o persoal laboral do Concello de Ponteareas e se deixen de enganar aos traballadores e traballadoras con falsas promesas.

Esquerda Unida de Ponteareas xa non lles pide a BNG e PSOE que fagan políticas minimamente de esquerdas, se non que polo menos cumpran co que asinan.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A NEGLIXENCIA NAS SÚAS COMPETENCIAS DAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS CON RESPECTO AO TEA.

ASÍ MESMO CONSIDERA POSITIVO QUE A VECIÑANZA SE ORGANICE NA DEFENSA DO ENTORNO DA FREIXA

Praia da Freixa, Ponteareas. Setembro de 2022

Esquerda Unida considera que é necesario tomar medidas contundentes tanto no entorno da Freixa coma con respecto a posibles vertidos que estean a afectar á calidade da auga do Tea. Aínda así, considera que boa parte da polémica xurdida esta tempada de verán con respecto ás zonas de baño da Freixa, débese á falta de información por parte das administracións, por un lado, e a interese en desinformar por parte de algunhas persoas ou mesmo medios de comunicación. O regulamento sobre a xestión das aguas de baño indica que o SERGAS ten que realizar análises bacteriolóxicos periódicos nas zonas de baño durante o verán e, ao final da tempada, facer a cualificación da calidade destas augas. A raíz das análises de 2021, a calidade da agua das zonas de baño de Ponteareas é cualificada como “insuficiente”.

Neste punto, dende algún medio de comunicación estívose dando a entender que as augas da Praia da Freixa non eran aptas para o baño debido ao estado do mantemento da contorna e á neglixencia do concello cando, por una banda, a presenza de bacterias pode ter distintos orixes e por outra e co regulamento na man, corresponderíalle á Confederación Hidrográfica do Miño Sil a determinación das causas da contaminación e as medidas a tomar, algo que non se fixo.

Pola contra, isto non quere dicir que a actuación do Concello fora a correcta. Correspóndelle a este manter as debidas condicións de limpeza das praias e o mais importante, informar correctamente ao público. O concello é responsable de instalar carteis en lugares de fácil acceso, nas inmediacións das zonas de baño, información sobre a clasificación das augas vixente en cada momento así coma calquera prohibición ou recomendación sobre o baño e no seu caso as causas da contaminación. Consultando as análises realizadas durante este verán da páxina do SERGAS, pódese comprobar que os niveis bacteriolóxicos están dentro dos límites recomendados. Unha correcta publicidade por parte do Concello destes resultados daría maior tranquilidade á veciñanza a hora do uso dos nosos ríos e ante a aparición doutros episodios esperpénticos como a instalación de cartelería falsa na beira do río.

En todo caso Esquerda Unida entende que estas obrigas non se fixeron correctamente e que foi precisamente esta falta de información por parte do Concello o que xerou confusión. Tendo isto en conta, Esquerda Unida solicitou ao Concello que informe dun xeito adecuado sobre a calidade das augas do Tea e reclame á CHMS a realización dos estudios e medidas oportunas.

Por outra banda, Esquerda Unida considera moi positivo que a veciñanza estea a realizar demandas de actuación concretas ao Concello con respecto tanto á zona de baño da Freixa coma ao seu entorno. A presión social é a mellor forma de forzar ás administracións públicas a tomar medidas en beneficio do entorno.

ESQUERDA UNIDA RECLAMA UNHA MELLORA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

A COORDINADORA LOCAL DENUNCIA A PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO E AS MALAS CONDICIÓS TANTO DAS TRABALLADORAS COMA DAS PERSOAS USUARIAS

O servizo de axuda no fogar (SAF) ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teña limitada a súa autonomía persoal e nos casos de desestruturación familiar. Entre os obxectivos do SAF está mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, posibilitar a súa permanencia no contorna de convivencia habitual e previr situacións de dependencia ou exclusión social, debendo ser un servizo esencial para a calidade de vida da cidadanía.

Ponteareas leva anos sufrindo recortes no SAF. Nestes intres unicamente contamos con catro traballadoras no cadro de persoal do concello de Ponteareas cando deberían ser, polo menos, once para garantir un servizo acorde ás demandas da veciñanza. Na propia RPT aparecen sete prazas, polo que tres están sen cubrir.

Esquerda Unida denuncia que o concello de Ponteareas leva anos precarizando o servizo. Na actualidade as traballadoras non cobran os pluses de perigosidade e penosidade que veñen recollidos no convenio laboral vixente1 e están obrigadas a usar o seu coche persoal sen que se lle actualice a tarifa de quilometraxe (0,19€/quilómetro), reducindo así o seu poder adquisitivo. Ademais, levamos anos vendo como as xubilacións son cubertas por baixo da taxa de reposición autorizada, xa que o goberno municipal decidiu unicamente cubrir unha de cada dúas. O bipartito está moi cómodo privatizando este servizo e desententéndose tamén da realidade das traballadoras da empresa concesionaria, que levan un tempo denunciando a súa precariedade 2.

Dende Esquerda Unida reclamamos ampliar o persoal para este servizo, rematar coa súa privatización recuperando e ampliando todas as competencias do SAF por parte do executivo local, mellorar as condicións laborais e abrir unha ronda de escoita activa coas traballadoras e persoas usuarias co gallo de garantir un servizo de calidade.

Para Esquerda Unida a política é cuestión de prioridades. Está moi ben investir recursos municipais en mellorar o entorno do casco urbano, pero, a diferencia do que está a facer o goberno municipal, a principal preocupación dos e das gobernantes debería ser garantir unhas condicións mínimas de vida digna para toda a veciñanza.

Pero é ben sabido que a política social non é a que dá réditos electorais.

1 Convenio colectivo para o persoal laboral do concello de Ponteareas (18/12/2018)

2 Traballadoras do SAF de Ponteareas denuncian o “non” a actualización da quilometraxe (31/08/2022)

SOBRE A REFORMA DA PRAZA BUGALLAL

Esquerda Unida Ponteareas solicita melloras para favorecer o uso público da praza.

Desde Esquerda Unida Ponteareas apoiamos en todo momento a peonalización do centro urbano. Non nos apuntamos agora a cabalo gañador, xa no programa electoral do 2019(1) propoñíamos “transformar o concello para o uso cotiá das persoas. Non deseñar en función das demandas do tráfico rodado privado senón para o desfrute do espazo público. E acadar que as rúas volvan a ser o espazo de encontro, actividade, xogo e aprendizaxe”.

Con todo, contemplamos que en Ponteareas o proceso de transformación urbana se está levando a cabo sen contar coa participación cidadá. Este feito orixina, por unha banda, que a veciñanza en xeral non asimile como positivo un cambio que beneficia a súa vida cotiá e, por outro lado, estanse tomando decisións equivocadas por non ter en consideración as demandas e a experiencia no uso do espazo público por parte da cidadanía.

Un exemplo desta separación entre os proxectos municipais e a cidadanía o podemos contemplar na reforma da praza Bugallal. Desde a súa inauguración foi evidente un defecto deste proxecto: a súa escasa adaptación para ser utilizado nos días soleados do verán, debido a carencia de zonas en sombra e a forte reflexión lumínica procedente dun chan de cor moi clara.

Comprobamos con preocupación como estas deficiencias, sinaladas reiteradamente polas persoas usuarias, non son corrixidas por parte do goberno municipal. Por este motivo desde EU Ponteareas reclamamos: a corto prazo, que se teñan en conta os espazos sombreados polos edificios da contorna para colocar bancos (como as fachadas este e oeste da igrexa); a medio prazo, a instalación efémera de toldos para crear zonas de sombra no verán; e a largo prazo, un esmerado coidado das arbores plantadas na praza para garantir o seu crecemento.

Este afán en acadar zonas de estancia agradables débese trasladar ao resto dos espazos públicos do concello. Polo que reclamamos unha especial atención á hora da colocación de bancos e plantación de arbores, mediante os oportunos estudos técnicos e dando protagonismo á cidadanía na toma de decisións e busca de alternativas.

Este non é un asunto menor, no noso programa electoral tamén defendíamos “deseñar espazos públicos, tanto no medio urbano como no rural, en base a criterios de socialización, da estancia colectiva e de escala humana. Para isto é necesaria a participación cidadá na transformación, revalorización e apropiación do espazo público como hábitat da vida comunal”. Nunha sociedade na que o individualismo impide os cambios sociais necesarios, potenciar o espazo público para a socialización axudará a avanzar cara ao ben común.

  1. Programaelectoral do 2019 Esquerda Unida Ponteareas: https://euponteareas.wordpress.com/programa-2/

UNHA OPORTUNIDADE QUE SE ESCAPA

ESQUERDA UNIDA SINALA A NECESIDADE DE CONTEMPLAR OS CARRÍS BICI NAS NOVAS ACTUACIÓNS VIARIAS

O Goberno municipal está a intensificar, a un ano das eleccións locais, o investimento e a execución de obras de mellora do espazo público no ámbito do casco urbano. Esquerda Unida comparte a necesidade da remodelación das rúas e concorda coa estratexia de reducir o tráfico rodado do centro da vila. Se ben o proceso debería ter sido máis participado entre veciñanza e goberno, entra dentro do noso programa a recuperación para a maioría da veciñanza o que ata o de agora pertencía ós vehículos privados.

Porén, creemos que debemos salientar que o goberno PSOE-BNG está deixando escapar unha oportunidade que podería conxugar o redeseño das rúas de Ponteareas co inicio dunha estratexia de nova mobilidade para as ponteareás e ponteareáns. Reducir o uso do coche non se consegue so pondo dificultades ó seu uso; é preciso unha ou varias alternativas. O esforzo de investimento que se está a producir nestes últimos meses poderían ser mellor aproveitados se á vez de cambiar un pavimento por outro, fósemos quen de habilitar as infraestruturas para a nova mobilidade. É algo que terá que chegar máis cedo ou máis tarde, pero que deixando escapar a oportunidade de hoxe, custaranos máis cartos.

Ponteareas carece neste momento dunha infraestrutura adecuada para considerar a bicicleta unha alternativa real de mobilidade. Propomos que de inmediato se redeseñen as actuacións das rúas en obras, e as vindeiras que virán, para incluír uns carrís bicis que conecten os principais puntos de afluencia de persoas (centros educativos, piscina e pavillón municipal, zonas industriais, parroquias próximas ó centro urbano…). As obras de carácter municipal poden ser modificadas de inmediato. Entendemos que as outras obras que son de carácter supra municipal (estrada a Salvaterra, N-120, etc.) deben ser obxecto de revisión do proxecto e animamos ó goberno municipal a tratar de conseguir das institucións competentes a actualizar do deseño para incluír estas infraestruturas fundamentais para a nova mobilidade.

Así mesmo, consideramos que non se está a considerar a colocación de aparcadoiros de bicicletas diante das institucións publicas, supermercados, farmacias, etc., nos cambios do mobiliario urbano que estamos a observar e que tamén favorecen o uso da bicicleta como elemento de transporte.

En definitiva, Esquerda Unida considera evidente a falta de interese do goberno municipal nun cambio de modelo de mobilidade ó non contemplar ningunha medida ó respecto. As actuacións duras, aquelas que están a conlevar de obras en profundidade, tan so obedecen a un cambio máis estético que estrutural e que en ningún caso teñen en conta un cambio de modelo para un máis sostible e que aporte alternativas e solucións para a loita contra o cambio climático e para unha Ponteareas máis saudable.

O CONCELLO DEBE DAR SOLUCIÓN AOS CASOS DE SENFOGARISMO DE PONTEAREAS.

Ante a demanda de solución habitacional por parte dunha veciña de Ponteareas, desde Esquerda Unida queremos salientar o seguinte.

O acceso a unha vivenda é un dereito fundamental de todo ser humano, así como un recurso básico para garantir unha vida digna. Consideramos que as administracións públicas deben intervir para evitar que existan persoas sen fogar. Os casos de emerxencia social deben ser atendidos polos servizos municipais, por tratarse da administración máis próxima á cidadanía. Son os servizos sociais dos concellos quen pode coñecer en toda a súa amplitude os casos de emerxencia, para abordalos dunha forma integral de cara a que as persoas con problemas poidan encauzar a súa vida.

En Ponteareas non existe un caso illado e o goberno municipal ten constancia, desde polo menos hai 2 anos, da existencia de 15 persoas sen fogar no municipio. Xa en setembro de 2020 Ponte Solidario alertaba (1) da existencia de persoas sen fogar e, tras reunirse coa concelleira de servizos sociais, denunciaba a desidia do Concello ante o senfogarismomo, ademais de propoñer un plan para solucionar o problema (2).

Por outra banda, sabemos que, no orzamento municipal do ano 2022, o goberno municipal rebaixou en 90.000 € a partida para axudas de emerxencia social e en 5000 € a partida do centro de repartición de alimentos (3). É unha cuestión de vontade política dedicar fondos para evitar que en Ponteareas existan persoas sen fogar.

En maio de 2019, o Concello de Ponteareas comezou a reforma das casas dos mestres para casos de emerxencia social (4). Tres anos despois estas vivendas están desocupadas, sendo un reflexo do desdén das autoridades municipais ante este problema.

Recentemente o Concello de Ponteareas ofreceu aloxamento a persoas refuxiadas de Ucraína (5). Valoramos positivamente esta proposta que supón, ademáis, o recoñecemento do goberno municipal da súa capacidade de proporcionar aloxamento a persoas sen fogar. Como decíamos, acabar co senfogarismo é unha cuestión de vontade política.

  1. https://porrinodigital.es/archivo/index.php/porrino-digital-noticias/categorias/porrino-digital-actualidad/6474-ponte-solidario-alerta-de-situacions-de-senfogarismo-en-ponteareas
  2. https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/04/13/ponte-solidario-culpa-concello-buscar-46706826
  3. https://euponteareas.wordpress.com entrada do 10 de maio do 2022.
  4. https://ponteareas.gal/comeza-a-reforma-de-catro-vivendas-das-casas-dos-mestres/
  5. https://ponteareas.gal/ponteareas-ofrecese-a-acoller-a-familias-refuxiadas-de-ucraina/

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: