ESQUERDA UNIDA LAMENTA A NEGLIXENCIA NAS SÚAS COMPETENCIAS DAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS CON RESPECTO AO TEA.

ASÍ MESMO CONSIDERA POSITIVO QUE A VECIÑANZA SE ORGANICE NA DEFENSA DO ENTORNO DA FREIXA

Praia da Freixa, Ponteareas. Setembro de 2022

Esquerda Unida considera que é necesario tomar medidas contundentes tanto no entorno da Freixa coma con respecto a posibles vertidos que estean a afectar á calidade da auga do Tea. Aínda así, considera que boa parte da polémica xurdida esta tempada de verán con respecto ás zonas de baño da Freixa, débese á falta de información por parte das administracións, por un lado, e a interese en desinformar por parte de algunhas persoas ou mesmo medios de comunicación. O regulamento sobre a xestión das aguas de baño indica que o SERGAS ten que realizar análises bacteriolóxicos periódicos nas zonas de baño durante o verán e, ao final da tempada, facer a cualificación da calidade destas augas. A raíz das análises de 2021, a calidade da agua das zonas de baño de Ponteareas é cualificada como “insuficiente”.

Neste punto, dende algún medio de comunicación estívose dando a entender que as augas da Praia da Freixa non eran aptas para o baño debido ao estado do mantemento da contorna e á neglixencia do concello cando, por una banda, a presenza de bacterias pode ter distintos orixes e por outra e co regulamento na man, corresponderíalle á Confederación Hidrográfica do Miño Sil a determinación das causas da contaminación e as medidas a tomar, algo que non se fixo.

Pola contra, isto non quere dicir que a actuación do Concello fora a correcta. Correspóndelle a este manter as debidas condicións de limpeza das praias e o mais importante, informar correctamente ao público. O concello é responsable de instalar carteis en lugares de fácil acceso, nas inmediacións das zonas de baño, información sobre a clasificación das augas vixente en cada momento así coma calquera prohibición ou recomendación sobre o baño e no seu caso as causas da contaminación. Consultando as análises realizadas durante este verán da páxina do SERGAS, pódese comprobar que os niveis bacteriolóxicos están dentro dos límites recomendados. Unha correcta publicidade por parte do Concello destes resultados daría maior tranquilidade á veciñanza a hora do uso dos nosos ríos e ante a aparición doutros episodios esperpénticos como a instalación de cartelería falsa na beira do río.

En todo caso Esquerda Unida entende que estas obrigas non se fixeron correctamente e que foi precisamente esta falta de información por parte do Concello o que xerou confusión. Tendo isto en conta, Esquerda Unida solicitou ao Concello que informe dun xeito adecuado sobre a calidade das augas do Tea e reclame á CHMS a realización dos estudios e medidas oportunas.

Por outra banda, Esquerda Unida considera moi positivo que a veciñanza estea a realizar demandas de actuación concretas ao Concello con respecto tanto á zona de baño da Freixa coma ao seu entorno. A presión social é a mellor forma de forzar ás administracións públicas a tomar medidas en beneficio do entorno.

ESQUERDA UNIDA RECLAMA UNHA MELLORA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

A COORDINADORA LOCAL DENUNCIA A PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO E AS MALAS CONDICIÓS TANTO DAS TRABALLADORAS COMA DAS PERSOAS USUARIAS

O servizo de axuda no fogar (SAF) ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teña limitada a súa autonomía persoal e nos casos de desestruturación familiar. Entre os obxectivos do SAF está mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, posibilitar a súa permanencia no contorna de convivencia habitual e previr situacións de dependencia ou exclusión social, debendo ser un servizo esencial para a calidade de vida da cidadanía.

Ponteareas leva anos sufrindo recortes no SAF. Nestes intres unicamente contamos con catro traballadoras no cadro de persoal do concello de Ponteareas cando deberían ser, polo menos, once para garantir un servizo acorde ás demandas da veciñanza. Na propia RPT aparecen sete prazas, polo que tres están sen cubrir.

Esquerda Unida denuncia que o concello de Ponteareas leva anos precarizando o servizo. Na actualidade as traballadoras non cobran os pluses de perigosidade e penosidade que veñen recollidos no convenio laboral vixente1 e están obrigadas a usar o seu coche persoal sen que se lle actualice a tarifa de quilometraxe (0,19€/quilómetro), reducindo así o seu poder adquisitivo. Ademais, levamos anos vendo como as xubilacións son cubertas por baixo da taxa de reposición autorizada, xa que o goberno municipal decidiu unicamente cubrir unha de cada dúas. O bipartito está moi cómodo privatizando este servizo e desententéndose tamén da realidade das traballadoras da empresa concesionaria, que levan un tempo denunciando a súa precariedade 2.

Dende Esquerda Unida reclamamos ampliar o persoal para este servizo, rematar coa súa privatización recuperando e ampliando todas as competencias do SAF por parte do executivo local, mellorar as condicións laborais e abrir unha ronda de escoita activa coas traballadoras e persoas usuarias co gallo de garantir un servizo de calidade.

Para Esquerda Unida a política é cuestión de prioridades. Está moi ben investir recursos municipais en mellorar o entorno do casco urbano, pero, a diferencia do que está a facer o goberno municipal, a principal preocupación dos e das gobernantes debería ser garantir unhas condicións mínimas de vida digna para toda a veciñanza.

Pero é ben sabido que a política social non é a que dá réditos electorais.

1 Convenio colectivo para o persoal laboral do concello de Ponteareas (18/12/2018)

2 Traballadoras do SAF de Ponteareas denuncian o “non” a actualización da quilometraxe (31/08/2022)

SOBRE A REFORMA DA PRAZA BUGALLAL

Esquerda Unida Ponteareas solicita melloras para favorecer o uso público da praza.

Desde Esquerda Unida Ponteareas apoiamos en todo momento a peonalización do centro urbano. Non nos apuntamos agora a cabalo gañador, xa no programa electoral do 2019(1) propoñíamos “transformar o concello para o uso cotiá das persoas. Non deseñar en función das demandas do tráfico rodado privado senón para o desfrute do espazo público. E acadar que as rúas volvan a ser o espazo de encontro, actividade, xogo e aprendizaxe”.

Con todo, contemplamos que en Ponteareas o proceso de transformación urbana se está levando a cabo sen contar coa participación cidadá. Este feito orixina, por unha banda, que a veciñanza en xeral non asimile como positivo un cambio que beneficia a súa vida cotiá e, por outro lado, estanse tomando decisións equivocadas por non ter en consideración as demandas e a experiencia no uso do espazo público por parte da cidadanía.

Un exemplo desta separación entre os proxectos municipais e a cidadanía o podemos contemplar na reforma da praza Bugallal. Desde a súa inauguración foi evidente un defecto deste proxecto: a súa escasa adaptación para ser utilizado nos días soleados do verán, debido a carencia de zonas en sombra e a forte reflexión lumínica procedente dun chan de cor moi clara.

Comprobamos con preocupación como estas deficiencias, sinaladas reiteradamente polas persoas usuarias, non son corrixidas por parte do goberno municipal. Por este motivo desde EU Ponteareas reclamamos: a corto prazo, que se teñan en conta os espazos sombreados polos edificios da contorna para colocar bancos (como as fachadas este e oeste da igrexa); a medio prazo, a instalación efémera de toldos para crear zonas de sombra no verán; e a largo prazo, un esmerado coidado das arbores plantadas na praza para garantir o seu crecemento.

Este afán en acadar zonas de estancia agradables débese trasladar ao resto dos espazos públicos do concello. Polo que reclamamos unha especial atención á hora da colocación de bancos e plantación de arbores, mediante os oportunos estudos técnicos e dando protagonismo á cidadanía na toma de decisións e busca de alternativas.

Este non é un asunto menor, no noso programa electoral tamén defendíamos “deseñar espazos públicos, tanto no medio urbano como no rural, en base a criterios de socialización, da estancia colectiva e de escala humana. Para isto é necesaria a participación cidadá na transformación, revalorización e apropiación do espazo público como hábitat da vida comunal”. Nunha sociedade na que o individualismo impide os cambios sociais necesarios, potenciar o espazo público para a socialización axudará a avanzar cara ao ben común.

  1. Programaelectoral do 2019 Esquerda Unida Ponteareas: https://euponteareas.wordpress.com/programa-2/

UNHA OPORTUNIDADE QUE SE ESCAPA

ESQUERDA UNIDA SINALA A NECESIDADE DE CONTEMPLAR OS CARRÍS BICI NAS NOVAS ACTUACIÓNS VIARIAS

O Goberno municipal está a intensificar, a un ano das eleccións locais, o investimento e a execución de obras de mellora do espazo público no ámbito do casco urbano. Esquerda Unida comparte a necesidade da remodelación das rúas e concorda coa estratexia de reducir o tráfico rodado do centro da vila. Se ben o proceso debería ter sido máis participado entre veciñanza e goberno, entra dentro do noso programa a recuperación para a maioría da veciñanza o que ata o de agora pertencía ós vehículos privados.

Porén, creemos que debemos salientar que o goberno PSOE-BNG está deixando escapar unha oportunidade que podería conxugar o redeseño das rúas de Ponteareas co inicio dunha estratexia de nova mobilidade para as ponteareás e ponteareáns. Reducir o uso do coche non se consegue so pondo dificultades ó seu uso; é preciso unha ou varias alternativas. O esforzo de investimento que se está a producir nestes últimos meses poderían ser mellor aproveitados se á vez de cambiar un pavimento por outro, fósemos quen de habilitar as infraestruturas para a nova mobilidade. É algo que terá que chegar máis cedo ou máis tarde, pero que deixando escapar a oportunidade de hoxe, custaranos máis cartos.

Ponteareas carece neste momento dunha infraestrutura adecuada para considerar a bicicleta unha alternativa real de mobilidade. Propomos que de inmediato se redeseñen as actuacións das rúas en obras, e as vindeiras que virán, para incluír uns carrís bicis que conecten os principais puntos de afluencia de persoas (centros educativos, piscina e pavillón municipal, zonas industriais, parroquias próximas ó centro urbano…). As obras de carácter municipal poden ser modificadas de inmediato. Entendemos que as outras obras que son de carácter supra municipal (estrada a Salvaterra, N-120, etc.) deben ser obxecto de revisión do proxecto e animamos ó goberno municipal a tratar de conseguir das institucións competentes a actualizar do deseño para incluír estas infraestruturas fundamentais para a nova mobilidade.

Así mesmo, consideramos que non se está a considerar a colocación de aparcadoiros de bicicletas diante das institucións publicas, supermercados, farmacias, etc., nos cambios do mobiliario urbano que estamos a observar e que tamén favorecen o uso da bicicleta como elemento de transporte.

En definitiva, Esquerda Unida considera evidente a falta de interese do goberno municipal nun cambio de modelo de mobilidade ó non contemplar ningunha medida ó respecto. As actuacións duras, aquelas que están a conlevar de obras en profundidade, tan so obedecen a un cambio máis estético que estrutural e que en ningún caso teñen en conta un cambio de modelo para un máis sostible e que aporte alternativas e solucións para a loita contra o cambio climático e para unha Ponteareas máis saudable.

O CONCELLO DEBE DAR SOLUCIÓN AOS CASOS DE SENFOGARISMO DE PONTEAREAS.

Ante a demanda de solución habitacional por parte dunha veciña de Ponteareas, desde Esquerda Unida queremos salientar o seguinte.

O acceso a unha vivenda é un dereito fundamental de todo ser humano, así como un recurso básico para garantir unha vida digna. Consideramos que as administracións públicas deben intervir para evitar que existan persoas sen fogar. Os casos de emerxencia social deben ser atendidos polos servizos municipais, por tratarse da administración máis próxima á cidadanía. Son os servizos sociais dos concellos quen pode coñecer en toda a súa amplitude os casos de emerxencia, para abordalos dunha forma integral de cara a que as persoas con problemas poidan encauzar a súa vida.

En Ponteareas non existe un caso illado e o goberno municipal ten constancia, desde polo menos hai 2 anos, da existencia de 15 persoas sen fogar no municipio. Xa en setembro de 2020 Ponte Solidario alertaba (1) da existencia de persoas sen fogar e, tras reunirse coa concelleira de servizos sociais, denunciaba a desidia do Concello ante o senfogarismomo, ademais de propoñer un plan para solucionar o problema (2).

Por outra banda, sabemos que, no orzamento municipal do ano 2022, o goberno municipal rebaixou en 90.000 € a partida para axudas de emerxencia social e en 5000 € a partida do centro de repartición de alimentos (3). É unha cuestión de vontade política dedicar fondos para evitar que en Ponteareas existan persoas sen fogar.

En maio de 2019, o Concello de Ponteareas comezou a reforma das casas dos mestres para casos de emerxencia social (4). Tres anos despois estas vivendas están desocupadas, sendo un reflexo do desdén das autoridades municipais ante este problema.

Recentemente o Concello de Ponteareas ofreceu aloxamento a persoas refuxiadas de Ucraína (5). Valoramos positivamente esta proposta que supón, ademáis, o recoñecemento do goberno municipal da súa capacidade de proporcionar aloxamento a persoas sen fogar. Como decíamos, acabar co senfogarismo é unha cuestión de vontade política.

  1. https://porrinodigital.es/archivo/index.php/porrino-digital-noticias/categorias/porrino-digital-actualidad/6474-ponte-solidario-alerta-de-situacions-de-senfogarismo-en-ponteareas
  2. https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/04/13/ponte-solidario-culpa-concello-buscar-46706826
  3. https://euponteareas.wordpress.com entrada do 10 de maio do 2022.
  4. https://ponteareas.gal/comeza-a-reforma-de-catro-vivendas-das-casas-dos-mestres/
  5. https://ponteareas.gal/ponteareas-ofrecese-a-acoller-a-familias-refuxiadas-de-ucraina/

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO CONCELLO QUE SE INSTALEN AS MARQUESIÑAS NOS BANCOS DA PRAZA BUGALLAL CONTEMPLADAS NO PROXECTO

Plano das xardineiras coas marquesiñas nos bancos.

O pasado 10 de xuño o goberno municipal de Ponteareas comunicaba á veciñanza a través dunha nota de prensa a apertura ao uso público da totalidade da Praza de Bugallal e o remate das obras. Pola contra, Esquerda Unida considera que non se pode dar por rematada a obra ata que estean instalados todos os elementos incluídos nos planos do proxecto que foi aprobado polo Pleno Municipal.

Esquerda Unida lembra que unha vez aprobado polo xurado o proxecto gañador do concurso establecido polo Goberno Municipal, convidouse aos grupos municipais a coñecer o proxecto e aportar as súas valoracións. Nese contexto, na reunión mantida en marzo de 2019 entre os arquitectos e os grupos municipais, o representante de Esquerda Unida, Lino Costas, manifestou as dúbidas desta organización en canto á funcionalidade do proxecto. As dúbidas manifestadas por esta organización ían referidas á escasa funcionalidade da Praza unha ver realizadas as obras ao non contemplar ningunha zona cuberta que permitira a estancia na mesma en situacións climáticas adversas coma choiva ou sol extremo. Foi por isto que finalmente o equipo redactor incluíu nos planos do proxecto a instalación de marquesiñas nas xardineiras numeradas nos planos como 9, 10 e 16. Algo que aínda que non melloraba significativamente o proxecto, si que si era un pequeno apaño.

Cuestión aparte é o feito de que unha obra que tiña un prazo de execución de seis meses tardara máis de dous anos e que nin sequera estea rematada tal e coma estaba contemplada nos planos. Asunto este sobre o que o goberno municipal ata o momento respondeu de xeito pouco convincente e sobre o que agardamos agora aclare tal e coma se comprometeu.

Debido a estas cuestións, considerando que o prioritario nos espazos públicos é que os mesmos permitan un adecuado uso e desfrute por parte da veciñanza, Esquerda Unida solicitou por rexistro de entrada no Concello que se faga cumprir co establecido nos planos do proxecto e se instalen as marquesiñas contempladas no mesmo.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS DENUNCIA A FALTA DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO

Sede de Esquerda Unida en Ponteareas. R/Amado Garra 12

BNG E PSOE APROBAN O ORZAMENTO DE 2022 REXEITANDO AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POR EU SEN RESPONDER ÁS MESMAS

O pasado venres 13 de maio, o BNG e o PSOE aprobaron definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Ponteareas para o exercicio de 2022 ao rexeitar as tres alegacións que se presentaron en prazo. Entre as alegacións presentadas estaba a rexistrada polo Coordinador Local de EU, Lino Costas na que se pedía que se subiran á páxina de transparencia do Concello, xunto coa outra documentación relativa aos orzamentos, as liquidacións do exercicio anterior tal e coma establece a lexislación. No dito pleno, o concelleiro de facenda asegurou que se respondera á alegación enviando a documentación requirida, o que non é certo. Si é certo que se incluíu na páxina de transparencia a documentación que faltaba, pero sen comunicarse de ningún xeito co alegante. De feito, a día de hoxe EU aínda non dispón de ningún informe que xustifique o rexeitamento da alegación.

O que si está claro que dende o concello faltouse á debida transparencia ao non ter a disposición da veciñanza as liquidacións do exercicio anterior para poder valorar con criterio a proposta de orzamentos para o 2022. Non era suficiente subir a documentación que faltaba, se non que dende o concello deberían prorrogar o prazo de exposición pública para que a veciñanza puidera estudar a documentación co debido tempo, algo que non fixeron. Este feito motivou que a alegación de EU de manter a partida de axudas de emerxencia e aumentar a do Centro de Reparto de Alimentos, non fora rexistrada dentro do prazo.

Quedou así aprobado o orzamento xeral de Ponteareas para o 2022 cunha moi limitada posibilidade de participación. Un orzamento con importantes recortes en materia social, rebaixando 90.000 euros as axudas de emerxencia e 5.000 a dotación económica do Centro de Reparto de Alimentos ao mesmo tempo que renuncia ao xa de por si raquítico canon anual de 3.680 euros que paga a empresa concesionaria do complexo deportivo e que aumenta en 21.000 euros o previsto para órganos de goberno.

ESQUERDA UNIDA AGRADECE A PARTICIPACIÓN DA VECIÑANZA DE PONTEAREAS NA CONSULTA REPUBLICANA

Mesa de votación na Praza de Bugallal en Ponteares

O pasado sábado 14 de abril, dentro da campaña da consulta “Monarquía ou República”, que se desenvolveu en toda España, a veciñanza de Ponteareas tivo tamén ocasión de expresar a súa preferencia sobre estes dous modelos de estado. Ata a mesa de votación que se situou na Praza de Bugallal, achegáronse 177 veciños e veciñas do concello, así como persoas doutros concellos, que quixeron participar nesta xornada de expresión democrática. Das persoas que se achegaron a votar, o 92% decantouse pola opción republicana.

Esquerda Unida considera moi aceptable a participación veciñal na xornada de consulta no Concello de Ponteareas tendo en conta que a difusión da mesma se desenvolveu practicamente en exclusiva a través dos medios propios das organizacións participantes na convocatoria e sen colaboración dos medios de prensa. É de xustiza, iso si, valorar positivamente a reseña incluída no periódico de difusión local “A Peneira”.

Dende Esquerda Unida queremos agradecer á Xunta Republicana do Condado, ao PCG á XC e a Podemos a súa colaboración na preparación e desenvolvemento da xornada.

No conxunto de Galicia colocáronse 17 mesas nas que votaron 2.872 persoas, das que o 95% votaron pola opción republicana. Así mesmo, no total do estado montáronse 724 mesas de votación nas que votaron 81.617 persoas, das que o 93% votaron a favor da república.

Esquerda Unida quere agradecer a participación de todas as persoas que se achegaron a participar na consulta. A súa colaboración é unha mostra do interese da cidadanía en que se abran novas vías de participación cidadá e de que é hora de que dende as institucións do estado se lle dea a posibilidade de pronunciarse sobre a súa opinión sobre o modelo de estado.

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: