A XUNTA CONFIRMA AS RAZÓNS DA OPOSICIÓN DE ESQUERDA UNIDA AO PXOM

A DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO DA XUNTA OPONSE POLAS MESMAS RAZÓNS

O pasado venres, Lino Costas, concelleiro de EU, participou xunto con portavoces dos outros grupos municipais de Ponteareas nunha xuntanza coa directora xeral e varios membros da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

No transcurso da reunión, dende a dirección xeral de ordenación, manifestaron que a capacidade residencial contemplada no PXOM de Ponteareas excede ás necesidades de acordo coa evolución da poboación do Concello, xa que a poboación está estancada e non se prevén cambios ao respecto. Consideran, tal e coma advertía ESQUERDA UNIDA, que o incremento previsto de novas áreas urbanizables non está xustificada, polo que para a aprobación definitiva do PXOM, será necesario reducir dito incremento ao estritamente necesario. E isto tanto para o solo urbanizable coma para o núcleo rural.

Con respecto ao solo industrial da Lomba, dende a Dirección Xeral, coinciden tamén co exposto por EU no sentido de que non está xustificada a necesidade de incluír no plan unha superficie de máis de 600 mil metros cadrados, o que por outra banda, triplica o contemplado no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia. ESQUERDA UNIDA sempre defendeu que, aínda estando de acordo na necesidade de regularizar as empresas que están actualmente instaladas fora do planeamento e da reserva de solo para novas empresas, a superficie contemplada no PXOM era excesiva e non xustificada nunha demanda de solo.

Dende a Dirección Xeral de Ordenación manifestaron que aínda que están dispostos a negociar e corrixir a súa postura no caso de existir algún erro no seu informe, non van a “regatear” o mesmo, polo que en xeral, as súas esixencias de redución de zonas urbanizables terán que terse en conta no PXOM para a súa aprobación definitiva.

Esta decisión terá tamén consecuencias no que respecta ás alegacións presentadas pola veciñanza ao PXOM. Deste xeito, moitas das alegacións que no seu momento foron aceptadas e integradas no documento que foi aprobado provisionalmente e enviado a Urbanismo, veranse de facto rexeitadas no documento do PXOM que se aprobe definitivamente.

Cuestión aparte, son as alegacións que aínda sendo aceptadas polo equipo redactor, non foron incluídas no documento e que agora o Concello pretendía incluír coma “corrección de erros”. Con respecto a estas últimas, dende a Xefatura xa indicaron que no que supoña un cambio na clasificación do solo, non serán aceptadas en ningún caso. Algunhas outras, coma a rexistrada por EU na que se solicitaba desbotar actuacións urbanizadoras (parque urbano) no entorno do río Tea, nin sequera foron contestadas.

Aínda así, dende a Xefatura insistiron en que non sería necesaria unha nova exposición pública, cuestión acollida con entusiasmo por case todos os representantes do concello presentes na reunión. Pola contra, e dadas as implicacións que as modificacións que se farán no documento do PXOM terán para a veciñanza, ESQUERDA UNIDA si que considera necesaria esta nova exposición.

EU considera que todas estas dificultades para que Ponteareas conte cun Plan Xeral de Ordenación Municipal, son a consecuencia de elaborar un plan cuxas directrices políticas foron as de incrementar a nova construción a toda costa e sen ter en conta as consecuencias ambientais e sociais das mesmas. Políticas estas, lembremos, compartidas por todos os grupos municipais que apoiaron a aprobación provisional do PXOM de Ponteareas.

ESQUERDA UNIDA PROPORÁ AO PLENO UN REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

PONTEAREAS NON CONTA CON ESTE INSTRUMENTO, CONTEMPLADO NA LEXISLACIÓN DENDE 1986

EU de Ponteareas rexistrou unha proposta ao Pleno do Concello para iniciar a elaboración dun Regulamento Orgánico Municipal. A posibilidade de aprobar este instrumento estaba xa contemplada por Real Decreto dende 1986 polo que se aprobou o Regulameno de Organización e Funcionamento das Entidades Locais.

A finalidade deste Regulamento é a de dotar á administración municipal de maior eficacia na toma de decisións e na sua execución. Deste xeito, unha vez aprobado, o documento servirá para regular o estatuto dos concelleiros e concelleiras, a existencia dos órganos municipais, o procedemento a seguir para dotar a esta Administración de maior eficacia na toma de decisións e na súa execución e, especialmente, a organización e funcionamento do Pleno do Concello de Ponteareas en todo aquilo que non esté xa contemplado no ROF.

ESQUERDA UNIDA considera necesario aprobar de forma urxente este regulamento, dadas as situacións, ás veces esperpénticas que se dan na actualidade no Concello de Ponteareas e que impiden o normal funcionamento dos órganos municipais. Esta situación da coma resultado que o Concello non teña a fluidez suficiente para xestionar e dar solucións aos problemas que afectan á veciñanza de Ponteareas.

O Regulamento de Organización Municipal proposto por EU contempla cuestións coma o dereito de acceso á información dos concelleiros e concelleiras, a forma de toma de decisións, os tempos de intervención nos plenos, ou a posibilidade por parte da presidencia do Pleno de impoñer sancións ante a desobediencia dos concelleiros e concelleiras ás normas municipais.

A aprobación deste Regulamento necesita contar co acordo da maioría absoluta do Pleno, polo que o procedemento elixido por ESQUERDA UNIDA para a súa elaboración e aprobación foi a de presentar unha proposta ao Pleno para iniciar o proceso achegando un borrador a consensuar co resto dos Grupos Municipais no prazo dun mes dende a adopción do acordo.

Con esta proposta,xunto coa da creación dun Regulamento de Participación Cidada, EU quere contribuir á normalización e democratización do concello de Ponteareas, anclado aínda a día de hoxe nunha forma den entender a política municipal antidemocrática e caciquil. Lembremos que a día de hoxe, o Concello de Ponteareas non conta con cuestións obrigatorias coma son a Relación de Postos de Traballo ou o Inventario municipal.

ESQUERDA UNIDA CONFIRMA A SÚA POSTURA SOBRE A INVIABILIDADE DO PXOM

O INFORME DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DA A RAZÓN AO DEFENDIDO POR EU

LOGO

O Informe da Consellería de Medio Ambiente sobre a aprobación inicial do PXOM de Ponteareas, aprobado cos votos a favor de BNG, PSOE, PP, a abstención de ACiP e ARDT e o voto en contra de EU-son é contundente. O Plan precisa cambios en relación á superficie edificable, as clasificacións, o número de vivendas previsto, a tipoloxía das edificacións, correccións ao establecer a zona de policía de canles ou incluír coma Solo Rústico de Protección Forestal a totalidade dos terreos incendiados. Deste xeito, as modificacións esixidas afectan a solo urbanizable, solo industrial, núcleo rural ou solo rústico.

Ademais, as novas infraestruturas contempladas cuxo financiamento se atribúe a outras administracións, non contan coa conformidade das mesmas, tal e coma esixe a Lei de Ordenación Urbanística. Este feito foi advertido no seu momento por ESQUERDA UNIDA e agora confirmado polo informe da Consellería.

O informe da Consellería de Medio Ambiente da a razón á posición de EU con respecto ao PXOM. Esta organización, que votou en contra da aprobación provisional do Plan, xustificou a súa postura por consideralo agresivo medioambientalmente e contemplar un aumento da edificabilidade non acorde coa actual tendencia demográfica de Ponteareas.

A cantidade de correccións esixidas pola Consellería é considerable, o que obrigará a reformar boa parte do PXOM.

Para ESQUERDA UNIDA, as modificacións contempladas no informe da Consellería son de tal magnitude que -unha vez redactadas- o Plan deberá expoñerse publicamente e abrir un novo período de alegacións de acordo coa LOUG.

Resulta lamentable que a día de hoxe e con uns 100 mil euros investidos, Ponteareas segue sen PXOM polo empeño de aprobar un plan que prioriza o aumento da edificabilidade sobre calquera outra consideración.

ESQUERDA UNIDA CHAMA Á PARTICIPACIÓN NAS MARCHAS DA DIGNIDADE

A DEFENSA DAS PENSIÓNS E DOS SERVIZOS PÚBLICOS SERÁN AS REIVINDICACIÓNS CENTRAIS DESTA XORNADA

cartaz-definitivo-coruna-con-modificacion-percorrido

Esquerda Unida de Ponteareas fai un chamamento á participación na mobilización convocada polas Marchas da Dignidade o vindeiro sábado 25 de febreiro na cidade de A Coruña e que, nesta ocasión, terá como reivindicación central a defensa das Pensións e dos Servizos Públicos.

As Marchas da Dignidade é unha plataforma de loita unitaria da cal forman parte máis de sesenta organizacións e colectivos veciñais, sindicais, culturais, sociais e políticos de toda Galicia e que ten por obxectivo fundamental a defensa dos dereitos da clase traballadora fronte as agresións ás que nos someten: desemprego, precariedade, desafiuzamentos, desmantelamento do servizos públicos etc.

Esta nova xornada de mobilización que terá lugar en todo o Estado, centrará a reivindicación na defensa das pensións públicas, que EU considera gravemente ameazadas. Fronte ao discurso que di que as pensións son insustentables, ESQUERDA UNIDA ten claro que isto prodúcese pola alta taxa de desemprego e precariedade que sofren as traballadoras e traballadores e que diminúe considerablemente a cotización á seguridade social. Ademais, as condicións de vida das e dos pensionistas véñense deteriorando nos últimos anos e en moitos casos atopámonos con persoas que teñen que vivir con ingresos por debaixo do limiar da pobreza. Esta non é unha situación que afecte tan só ás persoas pensionistas, se non que en todo o Estado hai un 34% de fogares que dependen en exclusiva dos ingresos dunha pensión. O recortes aplicados sobre as pensións e os servizos públicos obedecen a unha estratexia para favorecer ás pensións privadas e fomentar o lucro do sector bancario.

Por todo isto, ESQUERDA UNIDA considera de vital importancia saír a rúa para defender os nosos dereitos fundamentais. Fai, polo tanto, un chamamento á participación activa na mobilización das Marchas da Dignidade que permita unificar ás loitas da clase traballadora e poder mudar a realidade do noso país.

ESQUERDA UNIDA RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO NOS COMEDORES ESCOLARES

A ACTUAL SITUACIÓN DO BOUZA BREY É RESPONSABILIDADE DO CONCELLO

vegetables-344422_1920

Dende que o comedor escolar do CEIP Fermín Bouza Brey foi implantado neste curso 2016/2017, as críticas non cesan. As familias non están conformes co servizo, bastante deficiente dende setembro debido non só á comida, senón tamén ás instalacións.

Non só a empresa concesionaria é culpable destas deficiencias, senón que ESQUERDA UNIDA considera ao Concello de Ponteareas o máximo responsable pola mala xestión deste servizo dende o comezo.

ESQUERDA UNIDA defende un servizo de comedor escolar público e gratuíto, con cociña propia e menús ecolóxicos preparados con produto local. Deste xeito, todas gañamos na nosa contorna creando postos de traballo, potenciando o rural local e proporcionando unha alimentación sa, nutritiva e de proximidade ao alumnado. Ademais, reclama un servizo que funcione incluso nos períodos de vacacións e fins de semana para nenas e nenos en risco de exclusión social.

A actual concelleira de ensino (BNG) non só rexeita este modelo de servizo -proposto tamén polas familias no seu momento- senón que tamén rexeitou a modalidade de xestión directa da Consellería que permitiría que os menús do CEIP Fermín Bouza Brey foran preparados na cociña propia do CEIP Virxe dos Remedios, situado a escasos 50 metros. O argumento esgrimido para o empeño na contratación dun cáterin foi a necesidade de aforro para o concello. Deste xeito, os criterios de adxudicación á hora de contratar á empresa concesionaria do servizo, baseáronse primeiro no aforro económico e logo no programa de actividades. Non hai nin un só punto onde se avalíe a calidade dos alimentos ou a proximidade da empresa.

Por outra banda e lamentablemente, os cambios de criterio do BNG son cada vez máis evidentes. Lembremos que esta concelleira reivindicaba comedores escolares gratuítos que cubriran toda a demanda e foran xestionados polo concello. Todo isto cando estaba na oposición e lideraba a federación de anpas comarcal.

ESQUERDA UNIDA QUERE UN CONCELLO LIBRE DE TRÁFICO DE MULLERES

O CONCELLEIRO LINO COSTAS DEFENDERÁ A ABOLICIÓN DA PROSTITUCIÓN

428992_362403813780904_1291319334_nLino Costas, concelleiro de EU-son en Ponteareas, rexistrou esta semana unha moción para o seu debate en Pleno Municipal que, de aprobarse, permitirá ao Concello tomar unha serie de medidas e accións destinadas á erradicación da trata de persoas, na súa maioría mulleres e nenas.

ESQUERDA UNIDA mantén que a prostitución é unha forma de explotación que debe ser abolida e non unha profesión que hai que regulamentar xa que é unha forma de violencia de xénero extrema: o que as mulleres prostituídas e homes teñen que soportar equivale ao que noutros contextos correspondería á definición aceptada de abuso sexual e violación reiterada. O feito de que se pague unha cantidade económica pode transformar ese abuso nun «emprego», ao que se lle quere dar o nome de “traballo sexual”.

Nunha sociedade que regula a prostitución estamos socializando a nenos e nenas en valores claramente diferenciados: aos nenos, en que eles como homes, van poder mercar, pagar por usar, o corpo, a atención, o tempo… das mulleres. E ás nenas, en que elas como mulleres, poden estar ao servizo dos homes. Quizais non elas persoalmente ou directamente, pero si as mulleres, moitas mulleres. Se se regula a prostitución, educar na igualdade nas nosas cidades vai ser imposible.

Por iso ESQUERDA UNIDA comparte e defende claramente a ambiciosa postura do movemento abolicionista que busca ir á raíz dun problema que afecta os dereitos humanos. Dereitos que en tanto que esenciais están fóra de discusión: os de toda persoa a non ser abusada nin utilizada sexualmente, nin de forma gratuíta nin a cambio de ningunha compensación económica. Por iso é polo que o foco debamos dirixilo ás persoas que demandan, a clientela, os prostituidores. Porque sen demanda, a oferta desaparece.

De aprobarse a moción de ESQUERDA UNIDA, o Concello de Ponteareas será adherido á rede de municipios libres de trata de mulleres destinadas á prostitución, ademáis de facer campañas de sensibilización e esixir a penalización dos clientes e proxenetas entre outras intervencións relacionadas.

O REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VAISE REINICIAR, NA SÚA ELABORACIÓN, A PROPOSTA DE EU-SON

A XUNTA DE GOBERNO DESVIRTUOU O PROCESO

No Pleno Municipal de Ponteareas do pasado 17 de xaneiro, aprobouse por unanimidade a proposta de EU-son de aprobar o Borrador de Regulamento de Participación Cidadá de Ponteareas consensuado entre todos os grupos da Corporación Municipal e iniciar o proceso de debate do mesmo coa veciñanza de Ponteareas respectando as Normas para a súa elaboración, propostas por EU-son e aprobadas no Pleno de setembro de 2015.

Lino Costas -concelleiro de EU-son- defendeu a proposta xa que o proceso de elaboración do documento cos colectivos non se axustaba ás normas previamente aprobadas polo Pleno.

ESQUERDA UNIDA considera que estas normas, cunha serie de puntos concretos que buscaban a máxima participación na elaboración do Regulamento, non foron respectadas pola Xunta de Goberno, polo que esta organización viuse na obriga de presentar unha nova proposta para que a elaboración do Regulamento de Participación Cidadá de Ponteareas se faga segundo o acordado.

A Xunta de Goberno limitouse a distribuír o borrador consensuado entre todos os grupos da corporación a algúns colectivos xunto a un documento para a presentación de “achegas ou suxestións”, pero sen indicarlles claramente cales eran os prazos. Este procedemento ademais adoeceu de falta de difusión e explicación do proceso, algo totalmente contrario á proposta que EU-son levou ao pleno en setembro de 2015.

ESQUERDA UNIDA alégrase de que finalmente todos os grupos da Corporación Municipal aprobaran a proposta de reiniciar o proceso para facelo realmente participativo e agarda que esta rectificación da Xunta de Goberno se materialice en feitos concretos.

%d bloggers like this: