• Arquivo

  • Categorías

  • Secións

  • Panel de control

  • Estatísticas

    • 17.010 Visitas

ESQUERDA UNIDA PONTEAREAS APOIA A REIVINDICACIÓN DUN PLUS PARA O PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS

Esquerda Unida de Ponteareas apoia a reivindicación dos sindicatos CCOO e UGT dunha retribución complementaria para o persoal dos Servizos Sociais do Concello de Ponteareas.

woman-4370509_1280

Hai que ter en conta que nestes momentos de emerxencia provocada pola pandemia do coronavirus, os  Servizos Sociais, xunto cos sanitarios, constitúen un piar fundamental para garantir o benestar de todas as persoas.

Se de algo está a servir a actual crise sanitaria, é para deixar aínda máis clara a importancia dos servizos públicos e a dignidade do traballo realizado polas traballadoras e traballadores destes sectores. O persoal dos Servizos Sociais está permanentemente exposto a situacións de risco no desenvolvemento do seu traballo, polo que nas súas retribucións debería estar contemplada esta situación.

Esquerda Unida considera que a aprobación dunha retribución complementaria ao persoal da Residencia de Maiores, de Axuda no Fogar e de todo aquel que está a dar apoio neste momento á poboación máis vulnerable é unha cuestión de recoñecemento e dignificación do seu traballo e esforzo. Nestes momentos de urxencia queda demostrado que as súas tarefas son esenciais para o desenvolvemento da sociedade.

Por isto, Esquerda Unida reclama ao Alcalde de Ponteareas que atenda ás reclamacións sindicais como unha forma de recoñecer o traballo do persoal municipal.

ESQUERDA UNIDA APOIA AS MEDIDAS DO GOBERNO MUNICIPAL E PIDE AMPLIALAS

A crise do coronavirus e as súas consecuencias sanitarias propiciaron a declaración do Estado de Alarma por parte do Goberno de España e a adopción de diferentes medidas preventivas a todos os niveis.

Ao mesmo tempo, os diversos gobernos locais están a levar adiante diversas iniciativas para frear no posible o impacto desta crise. Neste contexto, Esquerda Unida quere manifestar o seu apoio ás medidas tomadas polo actual Goberno Municipal de Ponteareas ante esta situación e as súas consecuencias sanitarias e socioeconómicas. Esta organización entende como positivas as medidas postas en marcha destinadas á atención da poboación máis vulnerable, como a mobilización do voluntariado e as anunciadas como a suspensión das taxas municipais, o estudo da aplicación de bonificacións en taxas e impostos ou a elaboración dun plan municipal de reactivación económica.

Nestes momentos de incertezas tamén queremos lembrar que co obxectivo de frear este impacto social, o Goberno de España articulou unha serie de medidas financeiras e orzamentarias para facilitar a actuación das corporacións locais (Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo), no exercicio das súas competencias de protección e promoción social. Este Real Decreto establece transferencias ás Comunidades Autónomas, con caro ao suplemento de crédito, “para financiar as prestacións dos servizos sociais das CCAA, deputacións provinciais e corporacións locais, que teñan por obxecto facer fronte a situacións extraordinarias derivadas do COVID-19”.

steps-1081909_1280

Este Real Decreto Lei tamén permite destinar “o superávit orzamentario das entidades locais de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a Servizos Sociais e promoción social”. Isto permite ao Concello de Ponteareas reforzar os seus recursos en Servizos Sociais para impulsar medidas de protección e promoción social das persoas vulnerables. Aínda así, hai que ter en conta a existencia de limitacións orzamentarias como a regra de gasto ou a priorización do pago da débeda para formular cuestións de actuación a crises coma a actual. A este respecto temos que lembrar que o acordo de coalición entre o PSOE  e Unidas Podemos recollía ampliar as competencias e capacidades dos gobernos locais garantindo o respecto da autonomía local e fortalecendo o papel dos concellos como unidade territorial básica.

Por todo isto consideramos que o concello, a maiores das medidas positivas xa tomadas, debe ampliar o inicialmente formulado. Dende Esquerda Unida de Ponteareas queremos facer as seguintes propostas:

Que con carácter de urxencia se implante un programa extraordinario de servizos sociais primarios para as familias en risco de exclusión, reforzando o persoal nos Servizos Sociais e incrementando a partida orzamentaria actual mediante as transferencias de crédito oportunas e as axudas que cheguen do Estado ou da Comunidade Autónoma. Entendemos que debe incrementarse tanto o orzamento para o Centro de Reparto de Alimentos, como para as axudas de emerxencia e, de ser necesario, modificar as ordenanzas Municipais ao respecto para que ninguén que o necesite quede sen axuda.

Así mesmo, entendemos que baixo ningún concepto se pode deixar de prestar o servizo que o comedor escolar estaba a prestar ao alumnado en exclusión social. A este respecto o Concello debe ser garante de que este alumnado segue a recibir este servizo pola vía que considere máis adecuada.

Por outra banda, consideramos que se debe reforzar a atención e asistencia ás persoas en risco de exclusión ou en situación de soidade. Propoñemos habilitar unha liña municipal de asistencia e atención psicolóxica telefónica en colaboración coa organizacións sociais do concello. Neste sentido débese prestar especial atención ás persoas maiores que viven soas por ser un colectivo especialmente vulnerable.

A maiores das medidas de incremento da protección da poboación, tamén deben implantarse medidas destinadas á suficiencia orzamentaria para poder aplicar as mesmas e para compensar a caída de ingresos que as bonificacións das taxas e impostos municipais traerán consigo.

Por todo isto propoñemos e co obxectivo de realizar as transferencias de crédito ás medidas de protección social e económica minoraranse os créditos de áreas e programas de gasto que non sexan de primeira necesidade (festexos, publicidade institucional, gastos de representación etc…). Tamén consideramos esencial transformar a ordenanza do IBI, de xeito que se aplique un tipo diferenciado ao 10% dos inmobles urbanos de máis valor que para cada uso haxa no concello, algo que serviría para mellorar a recadación municipal sen afectar á veciñanza con recursos medios ou baixos. Nesta liña tamén se debe aplicar un incremento na cota do 50% naqueles inmobles permanentemente desocupados en mans das inmobiliarias e bancos, cuestión esta que, aínda que está pendente de regulación no estado, xa está aprobada en numerosos concellos. Ademais, debe incluírse nesta ordenanza, iniciar o cobro deste imposto ás propiedades da igrexa non destinadas ao culto. Por último, débese modificar o Imposto de Actividades Económicas de xeito que se eleven os coeficientes para aquelas empresas cuxa facturación supere o millón de euros anuais.

ESQUERDA UNIDA PONTEAREAS REQUIRE AO CONCELLO DE PONTEAREAS  QUE CESE TODA  ACTIVIDADE NON IMPRESCINDIBLE

QUEREMOS MOSTRAR O NOSO AGRADECEMENTO A TODO O PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

helmet-2915451_1280

Esquerda Unida de Ponteareas apoia a demanda dos sindicatos con representación no Concello de Ponteareas de que se cese a actividade en todos os centros de traballo do Concello que non teñan a consideración de servizos mínimos esenciais. Así mesmo lémbralle ao goberno municipal a obriga de proporcionar a todo o persoal que teña que continuar traballando o equipamento e medidas  necesarias para previr contaxios. Medidas estas que o Concello debe esixir tamén a todas as empresas con algunha relación contractual.

Dende Esquerda Unida queremos tamén manifestar o noso total apoio a todas as persoas dos servizos públicos que fan posible que todo siga a funcionar e sobre todo ás traballadoras e traballadores dos servizos sanitarios que estes días están a verse cunha carga de responsabilidade aínda maior do habitual. Tamén queremos recoñecer a importancia do traballo de todas aquelas persoas dos servizos de limpeza, mercados, supermercados e demais loxística. Sen o seu traballo non seríamos quen de saír adiante.

A gravidade da situación de loita contra o virus lémbranos a importancia duns servizos públicos fortes e de calidade e a importancia de que estes servizos públicos esenciais non estean privatizados e dependan dos intereses do mercado, algo que impediría nestes momentos unha adecuada resposta á actual crise.

Así mesmo, dende Esquerda Unida queremos mostrar tamén a nosa total solidariedade con todas as traballadoras e traballadores que están a ver afectados os seus postos de traballo a causa desta epidemia e agardamos que o goberno do estado estea a altura das circunstancias.

POLA XESTIÓN PÚBLICA DA AUGA

Por  que a remunicipalización da xestión da auga?

Por principio democrático. A auga é un ben básico que non pode estar sometida aos intereses do mercado.

A consideración da auga como un ben común e como un dereito humano básico esixe un modelo de xestión que non se subordine á obtención do beneficio privado e que garanta a eficacia, a solidariedade, a eficiencia, a equidade, o control democrático dos operadores dos servizos da auga e a conservación dos ecosistemas acuáticos.

O carácter esencial da auga levou á Asemblea Xeral das Nacións Unidas a declarar, en xuño de 2010, que o dereito ao abastecemento e ao saneamento é “un dereito humano esencial para o pleno goce da vida e de todos os dereitos humanos”.

Entre o ano 2000 e o 2017 producíronse como mínimo 235 casos de remunicipalización da auga en 37 países o que afectou a máis de 100 millóns de persoas. Entre eles, 27 casos déronse en España. (1)

Porque soamente dende a xestión pública e participativa se pode fomentar a cultura do aforro de auga. As empresas privadas promoven o malgasto.

E de ahí ven que en Ponteareas teñamos establecido un consumo mínimo de 15 metros cúbicos ao mes (2), un consumo mínimo desproporcionado que a veciñanza de Ponteareas ten que pagar aínda que non chegue a el e que ademais vai totalmente en contra de calquera idea de xestión sostible e responsable da auga.

Porque permitiría investir nas redes de abastecemento e saneamento e reducir as fugas.

Por norma xeral, tal e como expoñen distintos informes,  nas experiencias que se levaron a cabo de remunicipalización isto supón unha redución das fugas, e un incremento da inversión no mantemento da rede.(1)

Porque a xestión pública é menos custosa e máis eficiente.

Así o poñen de manifesto tanto as distintas experiencias de remunicipalización como o INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2011(3) do Tribunal de Contas. Do informe referido despréndese tanto unha redución do custe por habitante como de perdas de auga no caso de xestión directa.

Porque é a única forma de acabar cos abusos na tarifa de auga.

Ao estar a xestión da auga atada a un contrato cunha empresa privada que loxicamente quere obter

beneficios, os recibos estarán sempre condicionados a esta cuestión, o que supón o seu encarecemento e que non se poida tarifar segundo o principio de “quen máis consume máis paga”. O que é máis, dado o carácter básico da prestación deste servizo, poderían establecerse na ordenanza reducións do prezo para persoas de baixos ingresos.

Porque é unha forma de garantir unhas condicións laborais dignas.

A precariedade e o incumprimento dos convenios colectivos están á orde do día nas empresas que prestan servizos ao sector público. A competencia entre elas para ofrecer un prezo máis baixo, acaba xeralmente por deixar a carga nos traballadores e traballadoras empeorando as súas condicións laborais.

Auga 1

A situación da xestión da auga en Ponteareas

Sobre Viaqua

Viaqua é unha filial da transnacional francesa Suez(4). Esta multinacional, dedicada á xestión da auga potable e do saneamento de augas,  ten presenza en todos os continentes e uns ingresos anuais de 15.870 millóns de euros. Unha empresa que se beneficiou dos procesos de privatización impostos polas políticas neoliberais dominantes no mundo.

Suez está presente en España, ademais de en Galicia a través de Viaqua, está presente en todas as comunidades menos na de Madrid: Asturias (Asturagua), Cantabria, País Vasco, Navarra e A Rioxa (Aquarbe), Castela e León e Castela – A Mancha (Aquona), Aragón (Aquara), Catalunya (Agbar), Estremadura (Aquanex), Valencia (Hidraqua), Baleares (Hidrobal), Andalucía (Hidralia), Murcia (Hidrogea) e Illas Canarias (Canaragua).

Viaqua realiza a súa actividade en 40 concellos galegos o que lle reporta unhas vendas totais de 55 millóns de euros. A accionista única, SUEZ AGUA CONCESIONES IBERICA SL., agora chamada CONCESIONES AGUAS DEL NORTE SL.(5) , levouse no ano 2018 a cantidade 3.865.000€ en dividendos procedentes do negocio de Viaqua en Galicia(6). Esta empresa domiciliada en Madrid e con soamente 19 traballadores/as fixo ventas no ano 2018 por valor de máis de 75 millóns de euros.

Viaqua en Ponteareas

Viaqua, antes chamada Aquagest, xestiona a auga en Ponteareas dende 1989. Posteriormente, o 7 de agosto de 1998 modifícase o contrato que ata entón era soamente de abastecemento, á xestións das augas residuais. Este contrato tería unha duración de 20 anos. Logo da construción da ETAP de Ponteareas, que tivo un custe de 1.500.000 euros, dos que o Concello puxo 300.000(7), en outubro de 2013 o Pleno da Corporación Municipal aproba a modificación do contrato de xestión do abastecemento de auga potable e depuración e amplía este á xestión da nova Estación de Tratamento de Auga Potable. Este último feito foi un dos que levaron a que o Concello de Ponteareas fora investigado no marco da Operación Patos, aínda que finalmente o caso foi arquivado. A documentación relativa ao contrato foi requisada por orde do Xulgado de Ponteareas(8).

Esta empresa ten en Ponteareas 7496 abonados ao servizo de abastecemento e saneamento dos que percibe anualmente arredor de 1 millón de euros anuais(9) (P.ex. 233.500€ no segundo trimestre de 2018). 769 destes abonados non reciben a auga da ETAP. Aínda así, pagan igualmente o canon de depuración(10).

Convén ter en conta que a empresa unicamente se encarga do mantemento e xestión das redes, E.T.A.P. e E.D.A.R.. Todos os investimentos, tanto na rede de saneamento como na de abastecemento, así como a depuradora de auga potable e a de augas residuais son de cartos públicos. Municipais, autonómicos ou do estado. Aínda así, a parte que recibe o concello procedente das facturas que pagan os abonados é moito menor, arredor dos 280.000 euros anuais (P. Ex 69.925€ no segundo trimestre de 2018(9)).

E isto a pesares de que o Concello, con fondos propios ou mediante subvencións é quen se encarga das distintas obras relativas ao servizo. Por exemplo, no ano 2019 o Concello empregou 217.000 euros na mellora da rede de saneamento e tiña consignados nos orzamentos para a mellora da rede de abastecemento 265.800 euros, aínda que finalmente quedaron sen empregar(11).

A factura da auga

Á hora de facturar os servizos de auga potable e máis de augas residuais aos abonados, en Ponteareas establécese un consumo mínimo de 15 m3 mensuais, o que fai unha factura trimestral por un consumo mínimo de 45 m3. Este consumo mínimo establecido está moi por riba das

necesidades de consumo de auga da maioría da veciñanza pero esta ten que pagar a factura en función dese consumo mínimo. Deste xeito, non é so que non se promova a utilización responsable dun recurso fundamental como a auga, senón que se promove ou seu malgasto.

Na factura hai varias cotas fixas: cota de servizo de tratamento (3,44€), a cota de servizo de conservación do contador (0,64€), a cota de servizo de depuración de augas residuais (1,38€), e varias cotas variables: o consumo mínimo de auga, o consumo mínimo de depuración de augas residuais, a cota de sumidoiros e o canon da auga (este último un polémico imposto creado pola Xunta de Galicia que grava o consumo de auga)(12). As cotas variables, exceptuando a do canon da auga,  están afectadas polo consumo mínimo marcado na ordenanza de augas de Ponteareas. Unha ordenanza que inclúe un suposto de consumo mínimo de 15m3 mensuais polo que todos os abonados teñen que pagar, como dicíamos, aínda que non cheguen a ese consumo. E todo isto para garantir o lucro da empresa concesionaria(2).

Ademais, a cota de servizo de tratamento a pagan todos os abonados, independentemente de que reciban a auga procedente da Estación Depuradora de Auga Potable (E.T.A.P.) ou non. Estes abonados, 796, que supoñen o 10,25% dos 7.496 totais,  están situados nas parroquias de Ribadetea (A Freixa, Pardellas,  Carretera de Ribadetea), Angoares (Crta. de Angoares, Carballal, Balvoa, Abelleira, Monte Veiga, Searas, Picón), Arcos (A Serra, Barral, Abelleira), Areas (Ganade, Lomba), Ponteareas (Barrio A Ponte, estrada xeral A Ponte), Bugarín (A Pedriña), Canedo (Barrio Canedo, Barral), Cristiñade (A Torre, Outeiro, Porteliña, Xesteira, Sequeiros, Urcela), Fontenla (Ascensión, Ceo, Gaiosa, Novexil, Picouto, Alto da Gloria, Barbáns, Barral, Rabadeiras, Cornedo, Balvoa), San Mateo de Oliveira (Capela, Cruceiro, Alcázar, Lamela, Manga, Penabella, Piñeiro, Puzo, Vera), Moreira (Amarela, Feira, Macadín, Peroxa, Raña de Abaixo, Raña de Arriba, Requeixo, Soutiño, Urcela de Abaixo, Vilanova)(10).

O certo é que no ano 2016 o Concello de Ponteareas explorou a posibilidade de modificar a ordenanza para que os clientes que non reciben auga tratada na ETAP quedaran excluídos da obriga do abono da cota deste servizo. A empresa alegaba que a Directiva Marco da Auga(13) recomenda cobrar a auga en función de criterios homoxéneos e non en función do custe que supón en cada zona tal e como se fai na actual Ordenanza (poñían como exemplo que o bombeo ao depósito de “Moreira” é un 70% máis caro que o bombeo ao depósito de A Xesta). Pudendo estar de acordo con este criterio, cabería preguntarse: Recomenda tamén a Directiva Marco da Auga cobrar por un servizo cando este non é prestado?

O caso é que de excluír aos abonados que non reciben a ETAP, habería que incrementarlle a cota aos demais. A empresa nunca perde.

laurent-peignault-119950

A proposta de Esquerda Unida

En Esquerda Unida temos o convencemento de que a auga é un ben público que non debe estar suxeito a intereses comerciais. Ademais, a xestión pública é o único xeito de acabar coas inxustizas con respecto a este servizo. Por iso Esquerda Unida presentou no Pleno de Ponteareas en decembro de 2018 unha iniciativa encamiñada a recuperar a xestión pública da auga(14) tendo en conta que o contrato coa empresa xestora remata no ano 2020. Para poder remunicipalizar a auga o concello ten legalmente que demostrar que a xestión pública é máis eficiente que a privada(15). Este proceso pode levar bastante tempo, polo que EU decidiu levar a cuestión a pleno con tempo suficiente para que dera tempo a telo rematado no momento de acabarse o contrato.

Naquel momento, todos os grupos que estaban na Corporación Municipal apoiaron esta moción, polo que foi aprobada por unanimidade. A pesares diso, nin o actual Goberno Municipal do BNG e do PSOE fixo nada para comezar ese proceso nin os partidos que están agora na oposición, PP e ACIP, reclamaron o cumprimento do acordo plenario.

Conclusións

A recuperación da xestión pública dos servizos de abastecemento e depuración de auga é unha cuestión prioritaria para EU. Soamente coa xestión pública e participativa se pode mellorar o servizo, acabar cos abusos e garantir que todas as persoas podan acceder a este dereito independentemente da súa situación económica. Son moitas as dificultades que hai que superar para poder remunicipalizar a auga. Dificultades impostas polos distintos gobernos do PP e do PSOE no estado para favorecer as privatizacións. Non soamente pola obriga de demostrar documentalmente que a xestión pública é máis eficiente que a privada, senón por outras cuestións como os límites impostos á taxa de reposición de funcionarios, algo especialmente nocivo para os concellos(16) ou as dificultades que impoñen para poder subrogar ao persoal da empresa concesionaria (algo imprescindible na nosa proposta). O PP chegou a tentar impedir mediante a Lei de Orzamentos de 2017 a subrogación do persoal das empresas xestoras dos servizos remunicipalizados, algo que foi finalmente anulado polo Tribunal Constitucional(17).Pero unha cousa é ter dificultades para realizar un proxecto e outra é nin sequera tentalo, tal como está a facer o actual goberno municipal, que se di de esquerdas pero fai políticas de dereitas.

Dada a inacción do actual goberno municipal con respecto ao proceso necesario para recuperar a xestión pública da auga, moito nos tememos que pretendan volver a entregar este servizo a unha empresa privada. Agardamos equivocarnos, pero é moi posible  que o Concello de Ponteareas pretenda xustificar continuar coa privatización do servizo asinando un novo contrato que inclúa inversións por parte da empresa adxudicataria, tal e como fixo o BNG no goberno de Pontevedra no ano 2018 cun novo contrato a 20 anos(18). De darse esta situación, con esta forma de chantaxe o que estará a facer o goberno municipal, supostamente de esquerdas, será dar continuidade ao saqueo dos bens públicos e dos petos das traballadoras e traballadores por parte de empresas privadas, neste caso ademais transnacionais. Suporá seguir poñendo o poder político ao servizo dos grandes capitais. Demostrarán que non son máis que simples xestores da explotación do capital sobre a clase obreira e o medio ambiente. Por esa liña, sempre se atoparán con Esquerda Unida en fronte. Estamos nun momento crítico. Se non somos quen de parar este saqueo agora que remata o contrato con Viaqua e se volta a asinar un novo, será moi difícil reverter esta situación polo menos durante 20 ou 30 anos máis.

Auga 3  

(1) Informe “La recuperación de los servicios públicos”: https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Reclaiming%20public%20services%20ES_0.pdf

 (2) Ordenanza de augas de Ponteareas: http://ponteareas.gal/xiralda/uploads/2018/10/an.bop_.PONTEVEDRA.20170102.2016045884.pdf

 (3) Tribunal de Contas. Informe de Fiscalización del Sector Público Local. Exercicio 2011: https://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf

 (4) Suez. Concesións en España: https://www.suez.es/es-es/quienes-somos/suez-en-espana/concesiones

 (5) Cambio de denominación Suez Concesións Ibérica: https://www.boe.es/borme/dias/2019/10/17/pdfs/BORME-A-2019-200-28.pdf

 (6) Páxina web de información sobre empresas: https://www.einforma.com/

 (7) Noticias relacionadas á ETAP de Ponteareas: https://www.farodevigo.es/comarcas/2012/07/28/13000-ponteareanos-reciben-casas-agua-apta-consumo/669284.html

 https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/nueva-etap-ponteareas-entro-fase-pruebas/20120414094357175227.html

 (8) https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/02/18/policia-judicial-registra-concello-ponteareas/00031392719791385498205.htm

 (9) Distintas liquidacións de Viaqua ao Concello. Non hai enlaces dispoñibles.

 (10) “Informe relativo ó cálculo da modificación da ordenanza de auga a efectos de excluir do pago da cota de servizo aos abonados non conectados á ETAP.” Informe de Viaqua solicitado polo Concello de Ponteareas e emitido o 24 de novembro de 2016. En poder do Concello. Non hai enlace dispoñible.

 (11) Avance de liquidación orzamentaria de gastos 2019: https://ponteareas.sedelectronica.gal/transparency/b70482c1-c0eb-4b85-aecb-582b2911bd1a/

 (12) Nota eu canon da auga: https://eumedioambiente.blogspot.com/2012/06/esquerda-unida-oponse-ao-canon-da-auga.html

 (13) Directiva Marco da Auga: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524

 (14) Acta do Pleno do 18/12/2018: https://ponteareas.sedelectronica.gal/transparency/f4bc4394-1801-41ba-9ab9-8d315e107fa4/

 Nota de prensa moción EU “Para determinar a forma máis sostible de xestión da auga”: https://euponteareas.wordpress.com/2018/12/22/esquerda-unida-insiste-na-remunicipalizacion-do-servizo-da-auga/

 (15) Artigo 85.2 da LRBRL: https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=gl&id=BOE-A-1985-5392&tn=&p=

 (16) ADAMS. Empregados públicos en España- Evolución xaneiro 2010 a xullo 2016. https://www.adams.es/documentos_pdf/Informe-Empleados-Publicos-Espana

 (17) O Constitucional desfai o veto de Rajoy a que os traballadores de servizos remunicipalizados covértanse en empregados públicos: https://www.eldiario.es/economia/Constitucional-trabajadores-remunicipalizados-Presupuestos-Rajoy_0_833966745.html

 (18) Noticia sobre o novo contrato en Pontevedra de Viaqua:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2018/09/21/viaqua-concello-embotellaran-agua-traida-eventos-deportivos/0003_201809P21C2992.htm

O CONCELLO E A XUNTA DE GALICIA CONTINÚAN A DILAPIDAR FONDOS PÚBLICOS E ATENTANDO CONTRA O MEDIO NATURAL NA SENDA DO TEA

EU reclama que se desista da perpetuación do actual deseño da senda fluvial. Unha nova partida de 87.000€ foi aprobada para outra reparación da actual senda fluvial. A deterioración na senda acontecen cada riada debido ao seu mal deseño, o cal non respecta o ecosistema fluvial nin as zona inundables.

 O concello de Ponteareas ven de asinar un convenio de colaboración con Augas de Galicia a través da conselleira da Xunta, Ethel Vázquez, para a reparación da senda fluvial do río Tea. Este documento foi ratificado polos catro partidos políticos do pleno, BNG, PP, ACIP e PSOE.

s1399129_10202234388000553_2135333484_o

Estes gastos son recorrentes na senda fluvial dende a súa inauguración no ano 2015. A razón non é outra que un deseño nefasto do percorrido e da calidade do paseo o pasar por numerosas zonas inundables.

Este feito non é novo, dende a presentación do proxecto Esquerda Unida, xunto con diferentes asociacións veciñais e ecoloxistas, denunciaron que a senda non era respectuosa co medio natural e que remataría por ser un burato de fondos públicos ao longo dos anos debido as crecidas que levarían consigo o trazado da senda. Os sucesos acontecidos pouco antes da inauguración da senda, cando o río levou parte das obras que estaban a piques de concluír, parecían dar a razón as denuncias realizadas.

O BNG nesa altura analizaba correctamente o que sucedería nos anos que, ironicamente, o seu propio goberno acabaría por fomentar: un malgasto de fondos públicos debido ao mal deseño. As declaracións dunha eurodeputada do BNG nesa altura acertaron de pleno: “Centos de miles de euros foron polo río abaixo por non respectar o medio natural. (…) O Tea é un Lugar de Interese Comunitario (LIC) que forma parte da Rede Natura.” Isto amosa outra proba de como o BNG goberna completamente ao contrario do que promete cando non está no poder.

Esquerda Unida volta reclamar que se desista de seguir malgastando cartos nunha obra mal concibida e que se deseñe novamente, atendendo a criterios ambientais e orzamentarios, unha nova senda que non afecte ao medio natural e patrimonial e que non supoña un custo anual polas crecidas do río.

O GRUPO COMÚN DA ESQUERDA E O DE GALICIA EN COMÚN APOIAN AS REIVINDICACIÓNS DA VECIÑANZA DE RIBADETEA SOBRE O SANEAMENTO

OS DOUS GRUPOS REXISTRARON PREGUNTAS AO RESPECTO DO SANEAMENTO EN RIBADETEA NAS MESAS DO PARLAMENTO DE GALICIA E DO CONGRESO DOS DEPUTADOS RESPECTIVAMENTE.

2019_12_12 Reunión plataforma Ribadetea

O pasado xoves, 12 de decembro, Eva Solla, Coordinadora Nacional de Esquerda Unida e Marcos Cal, membro do Consello Cidadá Galego de Podemos, os dous deputados autonómicos do Grupo Común da Esquerda, acompañados polo Coordinador Local de EU en Ponteareas, Lino Costas, reuníronse coa Plataforma Veciñal de Ribadetea para interesarse sobre o problema da falta de saneamento nesa parroquia de Ponteareas.

Froito de esa reunión, os dous grupos parlamentarios iniciaron xestións de cara a acadar que as necesarias actuacións de saneamento na parroquia de Ribadetea e de mellora da depuración de augas residuais no Concello de Ponteareas se poñan en marcha dunha vez.

O venres, 13 de decembro, o Grupo Común da Esquerda rexistrou unha serie de preguntas sobre as xestións que está a realizar a Xunta de Galicia con respecto ao saneamento en Ribadetea e cando ten pensado iniciar e finalizar as obras. No mesmo escrito o grupo parlamentario lembraba a carencia de depuración de augas residuais en moitas zonas do Concello de Ponteareas e a deficiencia da depuradora de augas residuais. Por estas cuestións este grupo chegou a rexistrar emendas aos orzamentos de Galicia, emendas que foron rexeitadas polo PP.

Por outra banda, os deputados de Unidas Podemos- En Común Podem- Galicia En Común, Yolanda Díaz e Antón Gómez Reino, rexistraron na Mesa do Congreso dos Deputados unha pregunta para coñecer a posición da Confederación Hidrográfica ao respecto desta necesaria obra.

2019_12_12 Reunión plataforma Ribadetea.1Esta pregunta ven a conto dadas as reticencias da Confederación Hidrográfica a realizar estas obras mentres non se mellore a eficiencia da Estación Depuradora de Augas Residuais de Ponteareas, que neste momento non podería asumir máis caudal. Pola contra, a veciñanza de Ribadetea demanda que se poidan realizar as obras de saneamento na súa parroquia de maneira paralela as da mellora da depuradora co compromiso de non engancharse á rede de saneamento ata que a depuradora non estea en condicións.

Esquerda Unida de Ponteareas apoia totalmente as reivindicacións da veciñanza de Ribadetea e lembra que a falta de depuración de augas residuais no Concello de Ponteareas é unha carencia neste concello que xa debía estar resolva hai moitos anos e que non pode agardar máis demoras. Ao mesmo tempo lembra que a administración do estado non pode limitarse a multar ao Concello pola existencia de augas residuais sen depurar, se non que debe de poñer dunha vez os medios para que esta situación non se produza, algo que dificilmente podería facer o Concello soamente por si mesmo.

SOBRE A RECOLLIDA DE ALIMENTOS DO CONCELLO DE PONTEAREAS

IMG_2243Estamos en datas previas á celebración da festividade relixiosa do Nadal. A última moda nos concellos é a de competir en alumeado coma se non houbera mañá. Todo xustificado pola suposta retribución económica que isto pode supoñer para os concellos. “Co estupendo alumeado que teremos este ano neste concello “x” atraeremos visitantes doutros concellos para que fagan gasto no noso.” Entendo que a costa de facer menos gasto nos seus respectivos, porque as luces non multiplican os cartos nin a produción de bens. Pero isto xa son cousas do protestón de quenda que está en contra da competividade. Xa se sabe que se levamos decenas de miles de anos evolucionando matándonos uns aos outros, non imos agora a botar abaixo esa tradición.

A maiores das luces esta é tamén unha época de poñerse en plan solidario e facer xestos caritativos cos “pobres” que, aínda que pasen penurias todo o ano, polo menos que teñan un cachiño de turrón para celebrar a festa da cristiandade.

A ese respecto o concello de Ponteareas tivo a brillante idea de poñer ao voluntariado a pedir alimentos nos supermercados para abastecer o Centro de Reparto de Alimentos. Isto estaría moi ben se estivéramos a falar dunha ONG sen outros recursos para axudar ás persoas con problemas económicos, que apelar á solidariedade dos seus conveciños e conveciñas. Pero dáse o caso de que esta recollida de alimentos non a fai ningunha ONG, senón unha administración pública, a máis achegada á veciñanza que se di, que conta cun orzamento anual de case 17 millóns de euros.

Evidentemente, se o concello adica ao voluntariado a pedir alimentos para as persoas desfavorecidas do seu entorno, está recoñecendo que o Centro de Reparto de Alimentos do Concello non está o suficientemente dotado, nin no Nadal nin o resto do ano, para abastecer ás persoas con poucos recursos. Unha cuestión orzamentaria. Ou sexa que hai cartos para festas, luces, corpus e publicidade e propaganda (60.000 euros se gastaron nisto ultimo no 2018), pero non hai para atender á veciñanza en situación precaria.

Ante esta carencia do Centro de Reparto de Alimentos, en lugar de aumentar a partida orzamentaria para que isto non suceda, aos gobernantes municipais do “agora ven o mellor”, non se lles ocorre outra cousa que poñer a pedir ao voluntariado. Fago unha proposta, para o ano que ven que doten de máis recursos económicos ao Centro de Reparto de Alimentos e que manden ao voluntariado a pedir para a festa do Corpus, por exemplo, se non lles chegan os recursos.

Pero claro, resulta que como manobra de propaganda queda moi resultón iso de organizar unha recollida de alimentos dende o Concello. Moito máis que aumentar a partida orzamentaria para dotar adecuadamente o Centro de Reparto de Alimentos. Un exercicio de cinismo impecable. A verdade é que da clase traballadora aproveitase todo. Ata a miseria.

Lino Costas

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA INESCUSABLE A ACTUACIÓN DO ALCALDE DE PONTEAREAS COAS TRABALLADORAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Esquerda Unida manifesta, en relación á cuestión das mulleres vítimas de violencia machista contratadas polo Concello de Ponteareas, que o concello está actuando neste caso dunha forma torpe e falta de lóxica.

O alcalde Xosé Represas asegura estar dentro da legalidade ao “garantir” o cumprimento da orde de afastamento ditaminada xudicialmente contra o traballador responsable de medio ambiente con respecto a unha das mulleres contratadas.

Aínda así, o feito é que o concello puxo baixo a supervisión dun traballador implicado nun procedemento de violencia machista a nove mulleres precisamente vítimas de violencia machista.

Para EU, este proceder non é soamente que este falto de ética, se non que denota unha absoluta falta de sensibilidade e compromiso con respecto ás implicacións que levan o feito de ser vítima de violencia machista. Aínda tendo en conta, como é lóxico, a presunción de inocencia do traballador implicado nesta cuestión, o concello debería, por pura ética, non poñer a estas mulleres baixo a supervisión deste traballador.

Esquerda Unida lembra que é potestade do concello a distribución do persoal entre os distintos departamentos. De feito o concello cando lle interesa, cambia habitualmente de posto ao persoal ao seu puro arbitrio e sen dar contas a ninguén. Polo tanto, o alcalde non ten que agardar por ningún informe xurídico para actuar neste asunto. Isto é totalmente falso. Ao contrario do que afirma o alcalde, isto non é unha cuestión de legalidade. Os políticos non son simples xestores da legalidade, están para tomar decisións políticas dentro da legalidade. E trasladar de posto a este traballador implicado nun proceso de violencia machista ao seu anterior posto, algo que mesmo lle foi solicitado polo sindicato CCOO para que non teña baixo a súa supervisión a traballadoras vítimas de violencia machista, sería unha medida perfectamente legal e politicamente coherente.

Polo tanto, se o BNG de Ponteareas segue negándose a tomar medidas inmediatas neste asunto, dende EU teremos que entender que todas as declaracións contra a violencia machista, laciños violeta e pancartas no concello, non son máis que propaganda para dito partido. A violencia machista combátese con feitos e non con xestos.

ESQUERDA UNIDA ESIXE O CUMPRIMENTO DO ACORDO PLENARIO DE REMUNICIPALIZACIÓN DA AUGA

Esquerda Unida lembra que en decembro de 2018 o Pleno da Corporación Municipal de Ponteareas acordou a proposta desta organización, iniciar o proceso de remunicipalización do servizo de abastecemento e saneamento.

O acordo de “Iniciar o expediente para a determinación da forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de abastecemento da auga e saneamento e depuración de augas residuais”, foi votado a favor por tódolos grupos que formaban parte, daquela, da Corporación Municipal e todos eles están presentes neste novo mandato.

Pola contra, a día de hoxe non se creou a comisión encargada de elaborar a memoria xustificativa da forma máis sostible e eficiente de xestión do servizo como paso previo á remunicipalización do mesmo.

Dada a complexidade do proceso, Esquerda Unida considera que non se debe demorar a súa tramitación, por iso levou a proposta a pleno con máis dun ano de antelación. Pola contra, o alcalde de Ponteareas parece non considerar urxente esta cuestión a pesares de que votou a favor dela. Lévanse perdidos xa oito meses sen que o alcalde fixera nada ao respecto, polo que Esquerda Unida teme que a intención do alcalde de Ponteareas e o seu equipo de goberno sexa a de obviar o acordo ata que chegue o punto de que o único que se poida facer sexa licitar un novo contrato.

ESQUERDA UNIDA ACLARA QUE AS INDEMNIZACIÓNS URBANÍSTICAS NON TEÑEN RELACIÓN CO FEITO DE NON APROBARSE O PXOM EN MAIO

Ante as terxiversadas informacións dadas pola Xunta de Goberno de Ponteareas, Esquerda Unida aclara que as indemnizacións que ten que pagar o Concello a distintos propietarios debido ás cláusulas de convenios urbanísticos non teñen relación co feito de que se aprobara ou non no pleno do mes de maio o PXOM de Ponteareas.

En relación á cantidade debida á mercantil propietaria dos terreos onde se sitúa o parque Ferro-Ucha, que ascende a 62.967,74€ segundo o informe de intervención, esta debería pagarse independentemente da aprobación do PXOM no pleno de maio. O feito é que esta cantidade corresponde á indemnización á que se comprometeu o Concello se o PXOM non se aprobaba no ano 2016. De feito, a mercantil leva reclamando desde o 2017 ao Concello de Ponteareas a cantidade de 2000€ mensuais por incumprimento do convenio asinado entre o Concello e a propietaria dos terreos. Este convenio contemplaba que a cambio da cesión de parte da parcela se recalificara outra para o seu aproveitamento lucrativo. Ademais, este convenio foi aprobado no seu momento, no ano 2012, por todos os grupos que estaban daquela na corporación municipal: PP, PSOE, ACiP e BNG.

Por outra banda, o Concello de Ponteareas, a través da páxina web, anuncia agora que o concello ten que pagar 180.000€ aos propietarios dos terreos onde está situado o ximnasio do IES Pedra da Auga, tamén como consecuencia dun convenio urbanístico asinado no 2005 sendo alcalde González Solla. Esquerda Unida descoñece neste momento o alcance deste suposto convenio, xa que o Concello non compartiu con este grupo ningunha información ao respecto. Polo tanto entende que a actual Xunta de Goberno está a ocultar información que logo manipula na súa conveniencia.

Esquerda Unida lembra que estes pagos son consecuencia das políticas practicadas por PP, PSOE, ACIP e BNG e que de ningún xeito se pode condicionar a política municipal a intereses privados. Non se pode facer política a base de deber favores aos propietarios de terreos.

A %d blogueros les gusta esto: