SOBRE A REFORMA DA PRAZA BUGALLAL

Esquerda Unida Ponteareas solicita melloras para favorecer o uso público da praza.

Desde Esquerda Unida Ponteareas apoiamos en todo momento a peonalización do centro urbano. Non nos apuntamos agora a cabalo gañador, xa no programa electoral do 2019(1) propoñíamos “transformar o concello para o uso cotiá das persoas. Non deseñar en función das demandas do tráfico rodado privado senón para o desfrute do espazo público. E acadar que as rúas volvan a ser o espazo de encontro, actividade, xogo e aprendizaxe”.

Con todo, contemplamos que en Ponteareas o proceso de transformación urbana se está levando a cabo sen contar coa participación cidadá. Este feito orixina, por unha banda, que a veciñanza en xeral non asimile como positivo un cambio que beneficia a súa vida cotiá e, por outro lado, estanse tomando decisións equivocadas por non ter en consideración as demandas e a experiencia no uso do espazo público por parte da cidadanía.

Un exemplo desta separación entre os proxectos municipais e a cidadanía o podemos contemplar na reforma da praza Bugallal. Desde a súa inauguración foi evidente un defecto deste proxecto: a súa escasa adaptación para ser utilizado nos días soleados do verán, debido a carencia de zonas en sombra e a forte reflexión lumínica procedente dun chan de cor moi clara.

Comprobamos con preocupación como estas deficiencias, sinaladas reiteradamente polas persoas usuarias, non son corrixidas por parte do goberno municipal. Por este motivo desde EU Ponteareas reclamamos: a corto prazo, que se teñan en conta os espazos sombreados polos edificios da contorna para colocar bancos (como as fachadas este e oeste da igrexa); a medio prazo, a instalación efémera de toldos para crear zonas de sombra no verán; e a largo prazo, un esmerado coidado das arbores plantadas na praza para garantir o seu crecemento.

Este afán en acadar zonas de estancia agradables débese trasladar ao resto dos espazos públicos do concello. Polo que reclamamos unha especial atención á hora da colocación de bancos e plantación de arbores, mediante os oportunos estudos técnicos e dando protagonismo á cidadanía na toma de decisións e busca de alternativas.

Este non é un asunto menor, no noso programa electoral tamén defendíamos “deseñar espazos públicos, tanto no medio urbano como no rural, en base a criterios de socialización, da estancia colectiva e de escala humana. Para isto é necesaria a participación cidadá na transformación, revalorización e apropiación do espazo público como hábitat da vida comunal”. Nunha sociedade na que o individualismo impide os cambios sociais necesarios, potenciar o espazo público para a socialización axudará a avanzar cara ao ben común.

  1. Programaelectoral do 2019 Esquerda Unida Ponteareas: https://euponteareas.wordpress.com/programa-2/
Advertisement

UNHA OPORTUNIDADE QUE SE ESCAPA

ESQUERDA UNIDA SINALA A NECESIDADE DE CONTEMPLAR OS CARRÍS BICI NAS NOVAS ACTUACIÓNS VIARIAS

O Goberno municipal está a intensificar, a un ano das eleccións locais, o investimento e a execución de obras de mellora do espazo público no ámbito do casco urbano. Esquerda Unida comparte a necesidade da remodelación das rúas e concorda coa estratexia de reducir o tráfico rodado do centro da vila. Se ben o proceso debería ter sido máis participado entre veciñanza e goberno, entra dentro do noso programa a recuperación para a maioría da veciñanza o que ata o de agora pertencía ós vehículos privados.

Porén, creemos que debemos salientar que o goberno PSOE-BNG está deixando escapar unha oportunidade que podería conxugar o redeseño das rúas de Ponteareas co inicio dunha estratexia de nova mobilidade para as ponteareás e ponteareáns. Reducir o uso do coche non se consegue so pondo dificultades ó seu uso; é preciso unha ou varias alternativas. O esforzo de investimento que se está a producir nestes últimos meses poderían ser mellor aproveitados se á vez de cambiar un pavimento por outro, fósemos quen de habilitar as infraestruturas para a nova mobilidade. É algo que terá que chegar máis cedo ou máis tarde, pero que deixando escapar a oportunidade de hoxe, custaranos máis cartos.

Ponteareas carece neste momento dunha infraestrutura adecuada para considerar a bicicleta unha alternativa real de mobilidade. Propomos que de inmediato se redeseñen as actuacións das rúas en obras, e as vindeiras que virán, para incluír uns carrís bicis que conecten os principais puntos de afluencia de persoas (centros educativos, piscina e pavillón municipal, zonas industriais, parroquias próximas ó centro urbano…). As obras de carácter municipal poden ser modificadas de inmediato. Entendemos que as outras obras que son de carácter supra municipal (estrada a Salvaterra, N-120, etc.) deben ser obxecto de revisión do proxecto e animamos ó goberno municipal a tratar de conseguir das institucións competentes a actualizar do deseño para incluír estas infraestruturas fundamentais para a nova mobilidade.

Así mesmo, consideramos que non se está a considerar a colocación de aparcadoiros de bicicletas diante das institucións publicas, supermercados, farmacias, etc., nos cambios do mobiliario urbano que estamos a observar e que tamén favorecen o uso da bicicleta como elemento de transporte.

En definitiva, Esquerda Unida considera evidente a falta de interese do goberno municipal nun cambio de modelo de mobilidade ó non contemplar ningunha medida ó respecto. As actuacións duras, aquelas que están a conlevar de obras en profundidade, tan so obedecen a un cambio máis estético que estrutural e que en ningún caso teñen en conta un cambio de modelo para un máis sostible e que aporte alternativas e solucións para a loita contra o cambio climático e para unha Ponteareas máis saudable.

O CONCELLO DEBE DAR SOLUCIÓN AOS CASOS DE SENFOGARISMO DE PONTEAREAS.

Ante a demanda de solución habitacional por parte dunha veciña de Ponteareas, desde Esquerda Unida queremos salientar o seguinte.

O acceso a unha vivenda é un dereito fundamental de todo ser humano, así como un recurso básico para garantir unha vida digna. Consideramos que as administracións públicas deben intervir para evitar que existan persoas sen fogar. Os casos de emerxencia social deben ser atendidos polos servizos municipais, por tratarse da administración máis próxima á cidadanía. Son os servizos sociais dos concellos quen pode coñecer en toda a súa amplitude os casos de emerxencia, para abordalos dunha forma integral de cara a que as persoas con problemas poidan encauzar a súa vida.

En Ponteareas non existe un caso illado e o goberno municipal ten constancia, desde polo menos hai 2 anos, da existencia de 15 persoas sen fogar no municipio. Xa en setembro de 2020 Ponte Solidario alertaba (1) da existencia de persoas sen fogar e, tras reunirse coa concelleira de servizos sociais, denunciaba a desidia do Concello ante o senfogarismomo, ademais de propoñer un plan para solucionar o problema (2).

Por outra banda, sabemos que, no orzamento municipal do ano 2022, o goberno municipal rebaixou en 90.000 € a partida para axudas de emerxencia social e en 5000 € a partida do centro de repartición de alimentos (3). É unha cuestión de vontade política dedicar fondos para evitar que en Ponteareas existan persoas sen fogar.

En maio de 2019, o Concello de Ponteareas comezou a reforma das casas dos mestres para casos de emerxencia social (4). Tres anos despois estas vivendas están desocupadas, sendo un reflexo do desdén das autoridades municipais ante este problema.

Recentemente o Concello de Ponteareas ofreceu aloxamento a persoas refuxiadas de Ucraína (5). Valoramos positivamente esta proposta que supón, ademáis, o recoñecemento do goberno municipal da súa capacidade de proporcionar aloxamento a persoas sen fogar. Como decíamos, acabar co senfogarismo é unha cuestión de vontade política.

  1. https://porrinodigital.es/archivo/index.php/porrino-digital-noticias/categorias/porrino-digital-actualidad/6474-ponte-solidario-alerta-de-situacions-de-senfogarismo-en-ponteareas
  2. https://www.farodevigo.es/comarcas/2021/04/13/ponte-solidario-culpa-concello-buscar-46706826
  3. https://euponteareas.wordpress.com entrada do 10 de maio do 2022.
  4. https://ponteareas.gal/comeza-a-reforma-de-catro-vivendas-das-casas-dos-mestres/
  5. https://ponteareas.gal/ponteareas-ofrecese-a-acoller-a-familias-refuxiadas-de-ucraina/

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO CONCELLO QUE SE INSTALEN AS MARQUESIÑAS NOS BANCOS DA PRAZA BUGALLAL CONTEMPLADAS NO PROXECTO

Plano das xardineiras coas marquesiñas nos bancos.

O pasado 10 de xuño o goberno municipal de Ponteareas comunicaba á veciñanza a través dunha nota de prensa a apertura ao uso público da totalidade da Praza de Bugallal e o remate das obras. Pola contra, Esquerda Unida considera que non se pode dar por rematada a obra ata que estean instalados todos os elementos incluídos nos planos do proxecto que foi aprobado polo Pleno Municipal.

Esquerda Unida lembra que unha vez aprobado polo xurado o proxecto gañador do concurso establecido polo Goberno Municipal, convidouse aos grupos municipais a coñecer o proxecto e aportar as súas valoracións. Nese contexto, na reunión mantida en marzo de 2019 entre os arquitectos e os grupos municipais, o representante de Esquerda Unida, Lino Costas, manifestou as dúbidas desta organización en canto á funcionalidade do proxecto. As dúbidas manifestadas por esta organización ían referidas á escasa funcionalidade da Praza unha ver realizadas as obras ao non contemplar ningunha zona cuberta que permitira a estancia na mesma en situacións climáticas adversas coma choiva ou sol extremo. Foi por isto que finalmente o equipo redactor incluíu nos planos do proxecto a instalación de marquesiñas nas xardineiras numeradas nos planos como 9, 10 e 16. Algo que aínda que non melloraba significativamente o proxecto, si que si era un pequeno apaño.

Cuestión aparte é o feito de que unha obra que tiña un prazo de execución de seis meses tardara máis de dous anos e que nin sequera estea rematada tal e coma estaba contemplada nos planos. Asunto este sobre o que o goberno municipal ata o momento respondeu de xeito pouco convincente e sobre o que agardamos agora aclare tal e coma se comprometeu.

Debido a estas cuestións, considerando que o prioritario nos espazos públicos é que os mesmos permitan un adecuado uso e desfrute por parte da veciñanza, Esquerda Unida solicitou por rexistro de entrada no Concello que se faga cumprir co establecido nos planos do proxecto e se instalen as marquesiñas contempladas no mesmo.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS DENUNCIA A FALTA DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO

Sede de Esquerda Unida en Ponteareas. R/Amado Garra 12

BNG E PSOE APROBAN O ORZAMENTO DE 2022 REXEITANDO AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POR EU SEN RESPONDER ÁS MESMAS

O pasado venres 13 de maio, o BNG e o PSOE aprobaron definitivamente o Orzamento Xeral do Concello de Ponteareas para o exercicio de 2022 ao rexeitar as tres alegacións que se presentaron en prazo. Entre as alegacións presentadas estaba a rexistrada polo Coordinador Local de EU, Lino Costas na que se pedía que se subiran á páxina de transparencia do Concello, xunto coa outra documentación relativa aos orzamentos, as liquidacións do exercicio anterior tal e coma establece a lexislación. No dito pleno, o concelleiro de facenda asegurou que se respondera á alegación enviando a documentación requirida, o que non é certo. Si é certo que se incluíu na páxina de transparencia a documentación que faltaba, pero sen comunicarse de ningún xeito co alegante. De feito, a día de hoxe EU aínda non dispón de ningún informe que xustifique o rexeitamento da alegación.

O que si está claro que dende o concello faltouse á debida transparencia ao non ter a disposición da veciñanza as liquidacións do exercicio anterior para poder valorar con criterio a proposta de orzamentos para o 2022. Non era suficiente subir a documentación que faltaba, se non que dende o concello deberían prorrogar o prazo de exposición pública para que a veciñanza puidera estudar a documentación co debido tempo, algo que non fixeron. Este feito motivou que a alegación de EU de manter a partida de axudas de emerxencia e aumentar a do Centro de Reparto de Alimentos, non fora rexistrada dentro do prazo.

Quedou así aprobado o orzamento xeral de Ponteareas para o 2022 cunha moi limitada posibilidade de participación. Un orzamento con importantes recortes en materia social, rebaixando 90.000 euros as axudas de emerxencia e 5.000 a dotación económica do Centro de Reparto de Alimentos ao mesmo tempo que renuncia ao xa de por si raquítico canon anual de 3.680 euros que paga a empresa concesionaria do complexo deportivo e que aumenta en 21.000 euros o previsto para órganos de goberno.

ESQUERDA UNIDA AGRADECE A PARTICIPACIÓN DA VECIÑANZA DE PONTEAREAS NA CONSULTA REPUBLICANA

Mesa de votación na Praza de Bugallal en Ponteares

O pasado sábado 14 de abril, dentro da campaña da consulta “Monarquía ou República”, que se desenvolveu en toda España, a veciñanza de Ponteareas tivo tamén ocasión de expresar a súa preferencia sobre estes dous modelos de estado. Ata a mesa de votación que se situou na Praza de Bugallal, achegáronse 177 veciños e veciñas do concello, así como persoas doutros concellos, que quixeron participar nesta xornada de expresión democrática. Das persoas que se achegaron a votar, o 92% decantouse pola opción republicana.

Esquerda Unida considera moi aceptable a participación veciñal na xornada de consulta no Concello de Ponteareas tendo en conta que a difusión da mesma se desenvolveu practicamente en exclusiva a través dos medios propios das organizacións participantes na convocatoria e sen colaboración dos medios de prensa. É de xustiza, iso si, valorar positivamente a reseña incluída no periódico de difusión local “A Peneira”.

Dende Esquerda Unida queremos agradecer á Xunta Republicana do Condado, ao PCG á XC e a Podemos a súa colaboración na preparación e desenvolvemento da xornada.

No conxunto de Galicia colocáronse 17 mesas nas que votaron 2.872 persoas, das que o 95% votaron pola opción republicana. Así mesmo, no total do estado montáronse 724 mesas de votación nas que votaron 81.617 persoas, das que o 93% votaron a favor da república.

Esquerda Unida quere agradecer a participación de todas as persoas que se achegaron a participar na consulta. A súa colaboración é unha mostra do interese da cidadanía en que se abran novas vías de participación cidadá e de que é hora de que dende as institucións do estado se lle dea a posibilidade de pronunciarse sobre a súa opinión sobre o modelo de estado.

PONTEAREAS PARTICIPARÁ NA CONSULTA MONARQUÍA OU REPÚBLICA

A MESA ESTARÁ INSTALADA EN HORARIO DE MAÑÁ NA PRAZA BUGALLAL

Este sábado 14 de maio celebrarase en toda España unha consulta popular Monarquía ou República, para que a cidadanía se poida pronunciar sobre a súa preferencia sobre o modelo de estado. A consulta está promovida pola “Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía ou República” , plataforma da que, entre outras organizacións forma parte IU.

En todo o Estado colocaranse máis de 700 mesas de votación, sendo a primeira vez que se realiza un acto de tal magnitude no noso país . Entre as mesas de votación que se instalarán o día 14 de maio en todo o estado haberá unha en Ponteareas, que estará na Praza de Bugallal entre as 10h e as 15h. Poderán participar na votación todas as persoas maiores de 16 anos e ao peche da mesa procederase a facer o reconto dos votos. O resultado será trasladado á plataforma para que se compute cos do resto do estado. Logo, os resultados globais serán difundidos pola plataforma o antes posible.

Esquerda Unida de Ponteareas quere animar á veciñanza a participar nesta consulta. Por moito que a mesma non poida ser vinculante, si que servirá para mostrar que outro modelo de estado é posible. Hai que ter en conta que cando se referendou a Constitución Española do ano 1978, incluíuse a monarquía xunto cun todo, se dar a posibilidade á cidadanía de pronunciarse ao respecto. Ademais, a maior parte da poboación actual non tivo a oportunidade de pronunciarse naquel referendo. Será a primeira vez que, aínda que de xeito informal, boa parte da poboación poida pronunciarse sobre a súa preferencia sobre o modelo de estado.

ESQUERDA UNIDA SOLICITA O INCREMENTO DAS AXUDAS DE EMERXENCIA

NOS ORZAMENTOS PARA O ANO 2022 O CONCELLO REBAIXA A PARTIDA DE AXUDAS DE EMERXENCIA EN 90.000 EUROS E A DOTACIÓN ECONÓMICA DO CENTRO DE REPARTO DE ALIMENTOS EN 5.000

O Concello decidiu rebaixar esas partidas logo de que no exercicio do 2021 soamente gastaron 101.000 dos 200.000 previstos, e na partida do centro de reparto de alimentos soamente gastaron 6.000 de 15.000. Pola contra, Esquerda Unida entende que o feito de que non se gastaran as partidas previstas para axudas de emerxencia e para o centro de reparto de alimentos, non quere dicir que as necesidades da veciñanza empobrecida estean cubertas, se non que dende o concello non se está a xestionar adecuadamente estas axudas. A proba disto é o feito de que moitas veciñas e veciños teñen que recorrer ás distintas organizacións solidarias que hai no concello para poder cubrir as súas necesidades básicas. De feito, o propio concello colabora nalgunhas ocasións na recollida de alimentos para as persoas necesitadas.

En todo o ano 2021 o Concello soamente gastou 6.000 euros no Centro de Reparto de Alimentos cando podían ter gastado 15.000

Esquerda Unida pregúntase que lóxica ten que o Concello participe en recollidas solidarias de alimentos cando pola sua parte non chegan a empregar nin a metade do orzamentado para esa cuestión. Lembremos que, de acordo coas contas presentadas, en todo o ano 2021 o Concello soamente gastou 6.000 euros no Centro de Reparto de Alimentos cando podían ter gastado 15.000.

Por todo iso, Esquerda Unida considera necesario non soamente aumentar estas partidas, se non que ademais deberíanse modificar as ordenanzas, tanto a das axudas de emerxencia como a o Centro de Reparto de Alimentos, para dar unha maior cobertura á veciñanza en dificultades.

Por outra banda, Esquerda Unida manifesta tamén que non obtivo ningún tipo de resposta por parte do Concello á solicitude de ampliación do prazo de exposición do Orzamento Xeral. Esta organización solicitou a ampliación logo de que o Concello non subiu á plataforma de transparencia ás liquidacións dos exercicios anteriores ata o 22 de abril aínda que o anuncio da exposición foi publicado no BOPPO o 4 de abril. Ante esta irregularidade agarda que o Concello teña en conta a solicitude de ampliación. De non facelo así estaríamos ante un novo entorpecemento da participación democrática por parte do goberno municipal.

ESQUERDA UNIDA SOLICITA A AMPLIACIÓN DA EXPOSICIÓN DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS.

Praza da Perillana e biblioteca

DE NON FACELO O CONCELLO ESTARÍA A INCUMPRIR A DEBIDA TRANSPARENCIA NA TRAMITACIÓN DOS ORZAMENTOS.

Esquerda Unida de Ponteareas entende que a exposición pública dos orzamentos municipais de Ponteareas para o 2022 de cara á súa aprobación definitiva non está a ter a debida transparencia.

O pasado 4 de abril foi publicada no Boletín Oficial de Pontevedra a aprobación inicial do Orzamento Xeral 2022 do Concello de Ponteareas. No documento indicábase que o orzamento estaría exposto ao público durante un prazo de 15 días dende a publicación. Indicábase tamén que durante dito prazo “poderá ser revisado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello.”

O feito é que para que se poidan dar por expostos ao público os orzamentos, entre a documentación dispoñible debe figurar a liquidación do orzamento do exercicio anterior e o avance da do corrente, referida polo menos a seis meses do exercicio corrente. Pola contra, na sede electrónica do Concello de Ponteareas, a día 18 de abril, non se atopaba dispoñible ningún tipo de liquidación orzamentaria. Nin referida ao ano 2020 nin ao 2021, tendo en conta que o orzamento que se pretende aprobar é o do exercicio en curso. Debido a iso, Esquerda Unida presentou unha alegación á exposición dos orzamentos do concello solicitando a inclusión das liquidacións orzamentarias e o aprazamento do inicio do período de exposición pública. De xeito que os 15 días de exposición pública comezaran a contar logo da publicación do erro no Boletín Oficial de Pontevedra e da posta a disposición dos documentos.

Dous días despois da presentación da alegación por parte de EU, o Concello publica a documentación solicitada pero non aclara se vai a reiniciar ou non o período de exposición pública dos Orzamentos do Concello para permitir o seu estudo por parte da veciñanza. Esquerda Unida entende que, de non reiniciar o período de exposición estaríamos ante unha clara falta de transparencia por parte do Concello e que non se podería dar por cumprimentado o trámite de exposición pública dos Orzamentos para a súa aprobación definitiva.

ESQUERDA UNIDA PRESENTOU ALEGACIÓNS AO PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA N-120

Esquerda Unida de Ponteareas rexistrou o pasado 13 de abril dúas alegacións ao proxecto de Trazado “Construción de glorietas e tratamento de marxes da estrada N-120″. Por un lado, na liña do demandado pola veciñanza de Ribadetea e Padróns, solicitouse unha nova incorporación dende a PO 7201 á N-120 coincidente co contemplado no PXOM e por outro que se contemple a creación dun carril-bici en todo o trazado.

A incorporación dende a PO 7201 á N-120 é un punto conflitivo onde a miúdo hai accidentes debido á escasa visibilidade e á intensidade do tráfico. Nese punto sería complexa a creación dunha rotonda que facilitara a circulación debido á existencia de elementos patrimoniais colindantes como son A Capela dos Remedios e a Fonte da Fama. Por outro lado, no PXOM do Concello de Ponteareas contémplase unha nova estrada que partiría dende a N-120 entre o P.K. 645,50 e o 645,100 e que iría a enlazar coa PO 7201. Debido a estas circunstancias e tendo en conta o xa solicitado pola veciñanza, EU presentou unha alegación solicitando que no proxecto se contemple a creación deste novo enlace e dunha rotonda no punto de intersección da N-120 e a PO 7201. Esta actuación viría a dar solución a unha problemática á que ten que facer fronte a veciñanza de Ribadetea e Padróns a diario.

Ademais do anterior, EU considera que o proxecto non ten en conta o feito de que a N-120 ao seu paso por Ponteareas é frecuentemente utilizada por ciclistas. A falta dun carril propio para circular en bicicleta provoca riscos para a seguridade das persoas que utilizan este medio de transporte. Ademais a incorporación do carril bici ao proxecto, iría a favor de avanzar cara a unha mobilidade sostible, medida necesaria para reducir os efectos do cambio climático.

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: