Arquivo da etiqueta: Emerxencia Social

ESQUERDA UNIDA ESIXE O CUMPRIMENTO DO ACORDO SOBRE VIVENDAS DE EMERXENCIA

O TRIPARTITO ESCÚDASE NOS SEUS ERROS PARA DESPREOCUPARSE DOS SERVIZOS SOCIAIS

Lino Costas, concelleiro de EU-son, rexistrou no concello de Ponteareas unha solicitude de corrección de erros na Ordenanza de Vivendas de Emerxencia.

O feito é que a ordenanza publicada polo concello no Boletín Oficial da Provincia e na que se contempla un límite temporal de seis meses para a ocupación das vivendas de emerxencia, prorrogables outros seis meses, non se corresponde co aprobado no Pleno de xullo de 2016.

No citado pleno, EU-son presentou, entre outras, unha emenda á proposta de regulamento na liña do defendido pola maioría do Consello Sectorial Social. Esta emenda, que foi aprobada pola totalidade do Pleno Municipal, consistía precisamente na eliminación do tope de seis meses para a prórroga sempre e cando houbera un informe favorable dos servizos sociais. Deste xeito evitaríase que o dereito de ocupación dunha vivenda de emerxencia cesara ao transcorrer un ano cando as condicións que o motivaron se mantiveran.

Pola contra, a ordenanza publicada polo Concello no BOP non recolle o indicado nesta emenda que foi aprobada por unanimidade. ESQUERDA UNIDA entende que se poden cometer erros ao enviar a documentación, pero o que non é aceptable é que se persista neles e considera moi grave que a Xunta de Goberno se escude precisamente neses erros para rescindir o dereito de ocupación dunha vivenda de emerxencia como xa ocurríu recentemente.

EU manifesta a súa sorpresa polo descoñecemento por parte da Xunta de Goberno e, en concreto, por parte do concelleiro de Servizos Sociais, dun asunto que eles mesmos votaron a favor no Pleno de xullo de 2016. ESQUERDA UNIDA considera evidente que este descoñecemento é unha mostra máis da neglixencia e despreocupación por parte do concelleiro de Servizos Sociais con respecto a unha materia que é da súa competencia.

Advertisement

ESQUERDA UNIDA RECLAMA UNHA SOLUCIÓN Á CARENCIA DE LOCAIS PARA OS COLECTIVOS SOCIAIS

A SITUACIÓN VESE AGRAVADA POLA DECISIÓN DO PLENO, CO VOTO EN CONTRA DE EU-SON, DE RENUNCIAR Á XESTIÓN DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Dende hai varios anos, diferentes colectivos sociais de Ponteareas reclaman ao Concello a cesión de locais onde realizar as súas actividades sen que ata o de agora se dera ningunha solución.

A situación é máis grave, se cabe, no caso da Asociación Ponte Solidario, que despois de anos de suplir as carencias dos Servizos Sociais Municipais, dando cobertura a máis de 160 núcleos familiares de Ponteareas, pode verse abocada a cesar a súa actividade ao requirírselle por parte do propietario o abandono do local que ocupan actualmente e non atopar ningunha solución firme por parte do Concello. A única proposta a este respecto, foi a cesión temporal dun local na Estación de Autobuses de Ponteareas, pero sen ningunha garantía de tempo de ocupación e únicamente para lugar de reunións e arquivo de documentación, de xeito que terían que abandonala en calquera momento a requirimento do Concello ou da Xunta. Ademáis, terían que facerse cargo tanto do mantemento do local coma dos gastos de auga e luz.

ESQUERDA UNIDA lembra que esta situación non se daría se o Pleno do Concello non aprobara en outubro de 2015, coa oposición frontal de EU-son, a transferencia á Xunta de Galicia da Estación de Autobuses, renunciando así dun xeito irresponsable á posibilidade de xestionar os locais adscritos a ela. Deste xeito, agora o Concello non pode garantir ningunha permanencia nos locais ao estar pendente de que a Xunta faga efectiva a transferencia.

Para ESQUERDA UNIDA a única solución, dadas as circunstancias, pasaría por que o Concello mediara coa Xunta de Galicia de xeito que esta lle ofrecera ao colectivo unha garantía de ocupación temporal á asociación.

O que non pode permitir de ningún xeito o Concello, é que esta asociación teña que cesar a súa actividade por falta de apoio xa que moitas familias, veciñas e veciños deste Concello, dependen agora mesmo dela ao ser os servizos sociais do Concello claramente insuficientes.

Por outra banda, o anuncio por parte do Concello de negociacións coa Seguridade Social para a cesión do edificio que ten na Praza Maior, non é unha solución xa que isto pode demorarse, segundo aseguran dende a Xunta de Goberno, un ano coma mínimo. Tempo do que non dispón a asociación.

ESQUERDA UNIDA agarda que toda esta situación non sexa unha manobra política da Xunta de Goberno para anular a estes Colectivos Sociais, precisamente porque son os que poñen en evidencia a incapacidade do Concello para acadar unha política social e medioambiental que protexa a toda a veciñanza.

O PLENO DE PONTEAREAS APROBA A MODIFICACIÓN DAS AXUDAS DE EMERXENCIA

A PROPOSTA DE EU-SON PERMITE A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA COTAS DE COMUNIDADES

No pasado Pleno Municipal do 18 de outubro, aprobouse, coa abstención de ACiP e o apoio do resto dos grupos, a proposta de EU-son de modificación da Ordenanza Reguladora das Axudas de Emerxencia Social.

Esta proposta de EU-son, ven motivada polo feito das denegacións destas axudas para pago das cotas das comunidades de veciños a solicitantes que entraban no baremo económico previsto na ordenanza de Emerxencia Social.

As axudas para o pago de cotas de comunidade poderían adxudicarse de acordo co artigo 12 desta ordenanza, onde se establecen as axudas para Gastos Polivalentes, máis estaban sendo denegasdas polos servizos sociais ao entrar en contradición co último parágrafo do artigo 7, de Axudas para a atención de gastos derivados da vivenda habitual, que establecía que “… en ningún caso se incluirán gastos de comunidade, limpeza de escaleiras ou outras relativas a bens comúns”.

Considerando que a inclusión deste parágrafo na ordenanza tratábase dun erro e na unanimidade manifestada polos grupos da Corporación Municipal en diversas ocasións no sentido de que a axuda para os gastos ocasionados polo pago das cotas de comunidade de veciños estarían contempladas nas axudas para gastos polivalentes, EU-son considerou necesario modificar a ordenanza neste senso.

A proposta de EU-son, consistente en eliminar o parágrafo que impedía a concesión de axudas para o pago das cotas de comunidade de veciños, foi finalmente aprobada co voto a favor de tódolos grupos da Corporación Municipal, exceptuando a ACiP, que preferiu manterse ao marxe desta cuestión.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA PURA PROPAGANDA O PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DA XUNTA DE GALICIA

vivenda

Recentemente o Concello de Ponteareas anunciou a sinatura dun convenio coa FEGAMP e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento do Programa de Vivendas Baleiras.

ESQUERDA UNIDA manifesta que trátase máis dunha manobra propagandística que dunha verdadeira medida para paliar o problema do acceso á vivenda.

Esta afirmación de ESQUERDA UNIDA, motívase no feito de que a renda de aluguer para as vivendas adscritas a este programa, poderán chegar -no Concello de Ponteareas segundo o establecido no convenio de colaboración- aos 300€. Dado que os prezos medios de aluguer no Concello de Ponteareas oscilan entre os 250€ e os 350€, atopámonos con que o custo de aluguer das vivendas adscritas a éste programa estarán ao mesmo nivel que os prezos de mercado dos alugueres. Deste xeito, dificilmente este convenio pode axudar no acceso á vivenda a persoas que se atopen en situacion de exclusión social.

Pola contra, quen se verá beneficiados polo programa de vivendas baleiras, serán os propietarios dos inmobles adscritos ao mesmo, xa que contarán cun seguro multi-risco para paliar os posibles desperfectos ocasionados na vivenda e un seguro de garantía de cobro das mensualidades impagadas que será abonado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.

ESQUERDA UNIDA considera que calquera medida que vaia realmente destinada a solucionar o problema de vivenda das persoas en exclusión social, ten que ter en conta os ingresos reais de ditas persoas, de xeito que o importe a pagar polo aluguer sexa proporcional aos mesmos, tal e como se establece na moción presentada por EU-Son no Concello de Ponteareas sobre a creación dunha bolsa municipal de vivendas de aluguer social, e aprobada por unanimidade polo pleno.

OPINIÓN: DE GOBERNOS DE ESQUERDA E AS SÚAS PRIORIDADES

SON BNG, PsdeG-PSOE E ARDT UN GOBERNO DA ESQUERDA?

Lino Costas

No pasado Pleno Municipal do 26 de maio, aprobouse a proposta da alcaldía de concesión a algúns alfombreiros e alfombreiras das medallas do corpus 2016 segundo proposta das rúas alfombrantes.

Neste pleno deixei claro que, ao contrario do que dicía días atrás un exalcalde do Concello (tamén exfalanxista segundo as malas linguas), en Esquerda Unida non pretendemos acabar coa festa do corpus. Esta festa ten un gran arraigo no noso concello. Ata tal punto de que a pesares de ser unha festa relixiosa, participan nela por igual crentes e non crentes. De feito, a día de hoxe existe un movemento entre a xuventude que tenta participar na confección de alfombras florais pero desvinculándose do seu contido relixioso.

Pode transformarse unha festa relixiosa noutra laica? O certo é que probablemente a propia festa do corpus teña a súa orixe en tradicións precristiáns, pero iso é outro tema.

Dada a magnitude e arraigo desta festa, está ben que o concello colabore cos veciños e veciñas na súa celebración. Pero ata certo punto. Non esquezamos que se trata dunha celebración relixiosa e como institución deberíamos estar sempre atentos á necesaria separación do estado e a igrexa. Unha cousa é colaborar coa veciñanza e outra inmiscirse como institución nunha celebración relixiosa. E non me refiro soamente a que os cargos públicos non participen na procesión. Acaso é lóxico que coma concelleiro, eu reciba un convite por parte do concello para participar nos actos do corpus, incluída misa de once? Pois así foi. De aí a pertinencia da moción que rexistramos para a aconfesionalidade do concello. Moción por certo, que xa foi adiada dous plenos. O alcalde tampouco tivo a ben traela ao pleno onde se tratou a cuestión das medallas.

Tampouco estamos en contra de que, a proposta dos colectivos alfombrantes, se lles faga un recoñecemento ao traballo dalgúns dos seus membros. Pero, de verdade é necesario que este recoñecemento sexa mediante a imposición de medallas? Non é suficiente un diploma, unha mención oral ou escrita? De verdade é necesario que este recoñecemento se faga mediante un obxecto de ostentación, de luxo?

Aínda non sei canto gastou o concello este ano en medallas. Aínda non puiden miralo, pero cando preguntei, o alcalde dixo que non o lembraba. O que si é certo é que no 2015 gastáronse 2.420€ en medallas para as alfombreiras e alfombreiros e 2.516€ en medallas corporativas, é dicir, en medallas para repartir entre os concelleiros e concelleiras. Por suposto, xa deixei claro que se tiñan unha reservada para min, xa podían gardala. Ou devolvela.

Ou sexa, que no 2015 gastáronse 4.936€ en medallas. Pode que para o resto do goberno non supoña un gasto moi grande dentro do orzamento que manexa un concello, pero para moitas persoas de clase traballadora pode supor cinco meses de salario. Cinco meses de salario en obxectos de ostentación. Tamén está o seu carácter simbólico: é moi significativo que nun concello onde se amortizan postos de traballo para cumprir coas obrigas de estabilidade orzamentaria, que nun concello onde centos de persoas atravesan situación económicas desastrosas, situacións que o concello non soluciona, nos gastemos 5.000€ de cartos públicos en obxectos de luxo e ostentación como son unhas medallas (ou en grandes orquestras, por certo, que agora ao derradeiro ex alcalde do PP moléstalle que o novo goberno faga o mesmo que facían eles).

Lembremos que a Ordenanza de Emerxencia Social soamente garante unha axuda anual máxima por unidade familiar de 1.350€, que as persoas sen recursos non reciben nin por asomo toda a atención que necesitan ou mesmo que algunhas destas persoas renuncian a acudir aos servizos sociais do concello por sentirse maltratadas polos mesmos. Isto está a acontecer hoxe no noso concello, o que converte ao meu entender, o gasto en medallas nun acto vergoñoso, obsceno.

Estou convencido por outra parte, de que ao que lle dan valor as persoas alfombreiras, sobretodo as de maior fervor relixiososo, é ao feito de que se recoñeza o seu traballo e non ao obxecto físico, polo que dubido de que se molestaran porque este recoñecemento se fixera de outra forma.

No pleno, Solla manifestou que tamén era un gasto superfluo o custe da celebración dun pleno extraordinario coma no que estabamos. O alcalde propuxo entón que, se estábamos todos e todas de acordo, non recibíramos a asignación por asistencia a este pleno. Eu, por suposto manifestei a miña conformidade, pero nin o PP nin ACiP abriron a boca.

Por outra banda, o venres 27 e o sábado 28, celebrouse en Ponteareas un mal chamado “Cumio de Expertos en Medio Ambiente e Saúde”. Digo mal chamado, porque entre os relatores atopábanse representantes de empresas tan pouco sospeitosas de preocuparse polo medio ambiente coma Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Viaqua ou Sogama. Todas elas expertas en facer caixa espoliando o medio.

O propio venres pola tarde entregáronlle o título de fillo predilecto ao doutor Francisco Peña, organizador do evento con tales “ilustres persoas”. Na web do concello di que “coa presenza de toda a corporación municipal”, o que é falso, eu non estaba. Finalmente un numeroso grupo de participantes no cumio asistiron a unha “Cea-encontro de Confraternidade dos Pobos de Mundo” no Gran Hotel Balneario de Mondariz. Todo moi simbólico tamén.

Lino Costas, coordinador de EU Ponteareas

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A FALTA NOS ORZAMENTOS DE PARTIDAS APROBADAS EN PLENO

ABSTÍVOSE NA VOTACIÓN DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS

coin-590721_1280

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas non apoiou, co voto do concelleiro Lino Costas, os orzamentos municipais presentados no pleno deste martes. Isto débese á decisión da Asemblea Municipal de EU, que considera inadmisible a ausencia de partidas económicas aprobadas xa en plenos anteriores.

Estes orzamentos que presentou a xunta de goberno (BNG, PSOE, ARDT) non contemplan por exemplo a partida económica para as actuacións municipais e colaboracións coas organizacións que traballen na acollida a persoas refuxiadas, aprobada en setembro do pasado ano; ou a partida económica para accións diretas e estructurais contra a violencia de xénero, aprobada en decembro tamén do pasado ano; e a partida do estudo para avaliar as posibilidades de implantar sistemas de depuración natural de augas nas poboacións rurais de Ponteareas, aprobada en xaneiro.Todas elas de mocións presentadas por EU-son e todas elas aprobadas por unanimidade das presentes.

ESQUERDA UNIDA tamén botou en falta nestes orzamentos unha partida para o comedor escolar do Bouza Brey, garantido polo concello para setembro tras o acordo plenario de marzo, tamén por unanimidade das presentes.

Sobre algúns dos acordos incumpridos, EU de Ponteareas xa preguntou por escrito ao concello en novembro de 2015 e a día de hoxe non hai resposta, aínda que a lei contempla que se debe responder en cinco días.

O Pleno Municipal é o máximo órgano de representación da cidadanía de Ponteareas e correspóndelle ao alcalde e membros da xunta de goberno cumprir e facer cumprir os acordos acadados no mesmo. ESQUERDA UNIDA considera dunha irresponsabilidade política moi grave a indiferenza que mostran os tres partidos pertencentes á xunta de goberno para levar a cabo este traballo e garantir así un goberno democrático onde todas as veciñas e veciños da localidade estean representadas.

Por outra banda, os orzamentos presentados melloran os do ano anterior e contemplan subidas importantes -aída que insuficientes- en partidas como a de emerxencia social, polo que o voto do concelleiro Lino Costas non será o que impida a súa aprobación, dacordo coa decisión da Asemblea Municipal de EU.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA INSUFICIENTES AS MELLORAS EN EMERXENCIA SOCIAL

O VOTO A FAVOR DE EU ESTIVO MOTIVADO POLA NECESIDADE DE DESBLOQUEAR A SITUACIÓN DAS PERSOAS QUE XA NON PODÍAN ACCEDER ÁS AXUDAS

O Pleno Municipal do Concello de Ponteareas aprobou onte por unanimidade a modificación da Ordenanza Reguladora das Axudas de Emerxencia Social. Esquerda Unida considera que aínda que esta modificación introduce importantes melloras á anterior ordenanza, esta é claramente insuficiente.

No Concello de Ponteareas, un concello de 23000 habitantes, case 3000 persoas atópanse en situación de desemprego segundo os datos oficiais, un gran número delas en situación de paro de longa duración, o que leva a que unha gran parte da poboación se atope neste momento en risco de pobreza ou exclusión social. Os últimos datos do IGE para a zona de Galicia-Sur, onde se enmarca Ponteareas, indican un índice de risco de pobreza ou exclusión social dun 33,5%.

O voto favorable de Lino Costas a esta modificación, que considera insuficiente, estivo motivado polo feito de que a día de hoxe hai familias que co anterior tope de axuda anual, 900 euros, xa non poden acceder a elas, polo que de non aprobarse no pasado pleno a modificación proposta, quedarían nunha situación de desamparo. Na modificación proposta ao Pleno, entre outras cuestións estaba a de aumentar este tope a 1.350 euros ao ano, o que desbloquea a situación das persoas que xa non poden acceder ás axudas de emerxencia. ESQUERDA UNIDA considerou esta situación como prioritaria á hora de decidir o seu voto, xa que esta organización non pode permitir que, polas súas decisións, ningunha persoa quede nin un so día a maiores sen axuda.

Pola contra, ESQUERDA UNIDA denuncia que á hora de realizar a modificación da ordenanza, cando distintos colectivos levaron ao Consello Sectorial Social propostas de modificación da mesma, a maiores das propostas pola Xunta de Goberno, que implicaban un aumento das contías económicas das axudas, estas foron rexeitadas por cuestións orzamentarias sen mais explicacións. Deste xeito, ESQUERDA UNIDA considera que se está relegando ao Consello Sectorial Social ao papel de simple espectador das decisións da Xunta de Goberno.

Polo tanto, dende ESQUERDA UNIDA reclamaranse modificacións á proposta de orzamentos do Concello para 2016, de xeito que se poida aumentar a partida destinada a axudas de emerxencia social e así aumentar o tope máximo destas axudas.

ESQUERDA UNIDA APOSTA POLA SUBIDA DO IBI ÁS VIVENDAS BALEIRAS

vivenda

A REFORMA INCLÚE UNHA REDUCIÓN PARA OS COLECTIVOS VULNERABLES E ESTÁ VINCULADA Á CREACIÓN DUNHA BOLSA DE VIVENDA

ESQUERDA UNIDA REXISTROU NO CONCELLO DE PONTEAREAS UNHA MOCIÓN NESTA LIÑA

No Concello de Ponteareas existen, segundo datos do INE (Instituto Nacional de Estatística) de 2011, máis de 2.200 vivendas desocupadas. De acordo co disposto na Lei de Facendas Locais, e sempre que se trate de inmobles de uso residencial que se atopen desocupados con carácter permanente, pódeselles esixir unha recarga de ata o 50% da cota líquida do imposto.

Neste ámbito o noso Concello pode obter recursos financeiros para destinalos a financiar políticas sociais, ao obxecto de paliar a grave situación económica pola que pasan moitas persoas. Preténdese pois que se destine a servizos sociais o recadado pola imposición dunha recarga do 50% sobre vivendas desocupadas, que non cumpran coa súa función social elemental de vivenda.

Do mesmo xeito, crearíase un regulamento de axudas ao pagamento do imposto sobre bens inmobles a determinados colectivos sociais -persoas en situación de desemprego, maiores, mocidade, con minusvalía, dependentes, vítimas de violencia machista, en risco de exclusión social, etc-, do concello de Ponteareas, cuxa contía suporía o 25% da cota líquida do IBI.

A existencia de vivendas baleiras é unha dilapidación social e territorial insostible. Con esta iniciativa conseguiríanse varios obxectivos, entre eles dar saída a estas vivendas desocupadas e facilitar o acceso a unha vivenda digna a persoas e familias en dificultades económicas. Igual que acontece en moitos municipios grandes e pequenos, deberíase incentivar dende o Concello, a que os propietarios de vivendas baleiras as destinen a aluguer social.

Esquerda Unida rexistrou o pasado 22 de outubro dúas mocións nos seguintes termos: incrementar o 50% a cota líquida do IBI das vivendas desocupadas e crear unha Bolsa Municipal de Aluguer. Ambas as dúas para dar resposta ás necesidades sociais existentes na actualidade.

MOCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE ALUGUER DE VIVENDAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

A Constitución Española establece no seu artigo 47 “o dereito ao goce dunha vivenda digna e adecuada, sendo os poderes públicos os responsables de promover as condicións necesarias e de establecer as normas axeitadas para facer efectivo este dereito,”.

Debemos prestar especial atención ao impulso das políticas sociais que garantan o dereito a unha vivenda digna aos que non poden por distintos motivos, principalmente afectados pola crise económica e o desemprego, acceder polos seus propios medios a ela. Na actualidade, moitos mozos e mozas se ven obrigados a atrasar a súa idade de emancipación por falta de recursos para poder ter cuberto o seu dereito a unha vivenda digna e moitas familias víronse afectadas polo crecemento exponencial do número de execucións hipotecarias ou desafiuzamentos por non poder pagar a hipoteca, levándoas a unha necesidade urxente dun aloxamento cun marco estable, axeitado e básico para o desenvolvemento da convivencia familiar.

A existencia de vivendas baleiras é unha dilapidación social e territorial insostible. No Concello de Ponteareas existen 2288 vivendas desocupadas, segundo datos do INE de 2011. Por iso a grande importancia da realización dun rexistro do estado das vivendas -ocupadas, de segunda residencia, desocupadas ou baleiras, postas no mercado de venda ou aluguer… – cun diagnóstico das características xerais e de poñer en práctica unha nova forma de facer política de vivenda, como é construír en función da necesidade da poboación e non por intereses especulativos, diferenciar os gravames impositivos, etc..

Proponse, entón, a creación dunha bolsa municipal de vivendas en aluguer. Con esta iniciativa conseguiríanse varios obxectivos, entre eles, dar saída ás vivendas desocupadas que hai no municipio e por outra facilitar o acceso a unha vivenda digna a persoas e familias en dificultades económicas. Igual que acontece en moitos municipios grandes e pequenos, deberíase incentivar dende o Concello, a que os propietarios de vivendas baleiras as destinen a aluguer, poñendo en marcha medidas que aseguren as condicións pactadas entre arrendador e arrendatario, creando seguros específicos para posibles danos e litixios, asesoramento legal, contactos entre ambas as dúas partes e xestión dos trámites de contratación e seguimento; todo iso a cambio de que o propietario fixe un prezo de aluguer cuxo importe non supere o 75% do prezo de aluguer nesa zona e que este non supere a terceira parte do salario da ou as persoas arrendatarias.

Por todo o anterior, o Pleno Municipal de Ponteareas

ACORDA:

 1. Elaborarase un rexistro de vivendas desocupadas no Concello de Ponteareas, considerando a predisposición ao aluguer destas. Creando convenios de colaboración para a mobilización do stock existente, a prezos alcanzables, de maneira que dean resposta ás necesidades sociais da poboación existentes na actualidade.
 2. Que se proceda á creación dunha Bolsa Municipal de Aluguer de Vivendas, onde teñan cabida tanto vivendas públicas como privadas. A elaboración dun baremo para acceder a elas tanto por parte de propietarios de vivendas como demandantes destas de forma que se adapten as necesidades da demanda coas ofertas.

MOCIÓN SOBRE SUBIDA DO IBI A VIVENDAS BALEIRAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estamos a asistir actualmente a un crecemento exponencial da pobreza no estado, que loxicamente tamén é extensible ao noso Municipio. Un crecemento da pobreza que vai parello a un indesexable crecemento da desigualdade social e do número de ricos.

En Galicia hai 93.000 familias con todos os seus membros en paro, o 23% da poboación atópase en situación de pobreza, 33.000 familias sobreviven sen ningún tipo de ingreso e un 26% dos fogares con menores a cargo están en risco de exclusión social.
Todo iso nun contexto de aumento da desprotección social, que fai a estas persoas cada vez máis vulnerables. Así os recortes en sanidade, en prestacións farmacéuticas, en axudas á dependencia, en servizos sociais, en educación, a baixada na paga dos pensionistas, etc.. veñen a agravar moito máis a súa situación de pobreza, dada a imposibilidade de acceso a bens que ata agora eran básicos e universais.
Este panorama, evidentemente inaceptable nunha sociedade moderna, non pode pasar desapercibida polas administracións locais, nin moito menos por este Concello e debe poñer en práctica políticas que, no marco das súas competencias, suavicen a grave situación das persoas que se encontran en situación de risco de exclusión social.

No noso municipio, segundo o INE, o número de vivendas baleiras é de 2.228. Neste ámbito o noso Concello pode obter recursos financeiros para destinalos a financiar políticas sociais, ao obxecto de paliar a grave situación económica pola que pasan moitas persoas.
De acordo co disposto no parágrafo terceiro do artigo 72.4 da Lei de Facendas Locais, e sempre que se trate de inmobles de uso residencial que se encontren desocupados con carácter permanente, pódeselles esixir un recarga de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto.
Igualmente, os concellos dentro das súas políticas sociais, poden aprobar regulamentos que permita subvencionar, mediante axudas sociais municipais, parte do Imposto de Bens Inmobles a determinados colectivos sociais, coas que se poida paliar gastos extraordinarios como os de natureza impositiva(en este caso o IBI), que poden agravar aínda máis as carencias económicas de moitas familias. Preténdese pois que se destine a servizos sociais o recadado pola imposición dunha recarga do 50% sobre vivendas desocupadas, que non cumpran coa súa función social elemental de vivenda.

É por iso que o Pleno de Ponteareas

ACORDA:

 1. Incluír unha recarga do 50% da cota líquida do imposto sobre bens inmobles de uso residencial desocupados, entendendo por iso os inmobles de uso residencial que estean desocupados con carácter permanente, cando non se destine efectivamente ao uso residencial previsto polo ordenamento xurídico ou o plan urbanístico durante máis de seis meses consecutivos no curso dun ano dende o último día de efectiva ocupación. Non obstante, para as vivendas que non fosen nunca habitadas, o devandito prazo comezará a computarse dende que o estado de execución destas permita solicitar as autorizacións legais para a súa efectiva ocupación, ou se estas se outorgaron, dende a notificación de o seu outorgamento.
  Estarían exentos da aplicación desta recarga os seguintes bens inmobles:
  a) As edificacións destinadas a un uso regulado na lexislación turística, sempre que conten coas correspondentes licenzas urbanísticas e de apertura, ademais dos requisitos esixidos pola lexislación vixente en materia de turismo e do resto de autorizacións sectoriais que, se é o caso, resulten de aplicación.
  b) As vivendas das persoas físicas cuxo uso exclusivo sexa o de esparexemento ou recreo.
  c) As vivendas que sexan usadas de forma efectiva mediante o seu arrendamento como predios celebrado por tempadas, sexa esta de verán ou calquera outra e o celebrado para exercerse no terreo unha actividade industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural ou docente, sempre que conten cos requisitos legais para o seu exercicio, e teñan, polo menos, unha ocupación non inferior a trinta días nun ano.
  d) As vivendas rexistradas na Bolsa Municipal de Aluguer de Vivendas.
 2. Crear un regulamento de axudas ao pagamento do imposto sobre bens inmobles a determinados colectivo sociais do concello de Ponteareas, cuxa contía supoñería o 25% da cota líquida do IBI. A devandita axuda iría destinada, coas condicións que se establezan no devandito regulamento, aos seguintes colectivos:
  a) Persoas desempregadas.
  b) Mocidade.
  c) Persoas maiores de 65 anos.
  d) Persoas con minusvalía.
  e) Vítimas de violencia de xénero.
  f) Unidades familiares con persoas en situación de dependencia.
  g) Outras familias en situación ou risco de exclusión social.